A conquista da igualdade Os mesmos dereitos e deberes

A muller ao longo da historia adicábase principalmente ao coidado da familia.

Ocupábase da casa.
Durante séculos a muller estivo discriminada, na teoría e na práctica.

O lema da Revolución francesa (1789) soamente o entendían para os homes.

O primeiro gran avance foi que a muller tivese dereito á educación.

As nenas van á escola

Coa primeira guerra mundial (1914-18) a muller intégrase no mundo laboral asalariado.

As mulleres tamen poden
En España ata 1970 a muller casada dependía do seu marido e non tiña bens propios.
Tamén debía chamarse dona de... "apelido do marido" como se fose da súa propiedades.
En 1967 establécese a "Eliminación da Discriminación da Muller".

Aínda nos falta moito por conseguir (salario, trato, tareas no fogar...), ENTRE TODOS PODEMOS!!!!!!!!!!

Credits:

Created with images by jl.cernadas - "2859-XXVI Festival de Folclore da cidade da Coruña (Canto y Danza de Omsk-Rusia)" • medea_material - "estudiante con su hijo" • abg_colegio - "Tablet en el Aula 06" • PublicDomainPictures - "assistant business career"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.