Takatook

แผ่นพับอาชีพ🍭

Poster รณรงค์🗞

About My Goal

ความในใจ❄️☃️

T.กิจ เช่อเปนคนที่ชอบกินแซลม่อนมากๆแล้ะเช่อก้จะมีมุกมาเล่นกะนักเรียนเสมอ เช่อเปนคนที่สอนเข้าใจง่ายจะมีข้อคิดความหมายแฝงของเรื่องราวต่างๆ มาให้คิดเสมอ และเช่อชอบส่งรูปของกินเข้ามาในไลน์กลุ่มตอนดึกๆตลอด 🎨🎭🍟🍔🍧🍦🍰

T.อาย เช่อเปนเช่อที่ตัวเล้กๆแต่เสียงดังมากกกกกกก เช่อชอบมีคำถามยามดึกมาถามในไลน์กลุ่มแล้วจะมีของรางวัลเป็นสติ้กเก้อไลน์ แล้วธีมไลน์เช่อเป็นคนที่มีสติ้กเก้อไลน์เยอะมากกเช่อน่ารักชอบติวให้ก่อนสอบตลอด 🌨☃️❄️🌬☄️🌿

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.