Monilukutaito 6lk:n energiaprojekti

Monilukutaitoon liittyvän opetuskokeilun tavoite/tavoitteet: 6 lk:n fysiikka/kemia. Tavoitteena on tutkia energiaa fysiikan keskeisimpänä käsitteenä: Mitä se on? Sen lähteitä, muuttumista ja häviämättömyyttä sekä säästämistä. Tutkimus tehdään aiheesta kumpuavien kysymysten avulla ryhmissä. Ryhmät kokoavat aiheestaan esityksen, jonka tarkoituksena on kertoa energiamuotonsa näkymisestä jokapäiväisessä elämässä ja tehdä siitä tietoisku julisteena muille koulun oppilaille katsottavaksi, kuunneltavaksi tai tunnusteltavaksi.

Alustuksena jokainen oppilas miettii kysymyksiä energiasta ja sen merkityksestä ihmisten, eläinten ja luonnon kannalta. Kysymykset keräämme padlet-alustalle. Muodostamme kysymyksistä luokat; oletuksena voitaisiin ajatella niiden olevan - ravinto/ruoka, valo, ääni, lämpö ja liike. Sen jälkeen muodostamme työryhmät, joihin jakaudutaan kiinnostukseen mukaan, niin että jokaiseen ryhmään saadaan tekijöitä. Ryhmissä lähdemme etsimään kysymyksiin vastauksia erilaisista lähteistä esimerkiksi sähköisistä google/Bing/yahoo -sivustoista, videoista, lehdistä, kirjoista... Oppilaat voivat käydä myös tekemässä haastatteluja aiheeseen liittyen. Töihin pitää sisällyttää energian säästämisen näkökulmaa, eli miettiä mitä se tarkoittaa oman aiheen kannalta. Oppilaiden täytyy myös miettiä esityksissään, kuinka kertoa aiheesta nuoremmille oppilaille.

Kun tietoa on tutkittu ja kerätty eri lähteiden avulla, alkavat oppilaat työstämään keräämistään materiaalista esitystä, jossa arvioivat samalla lähteitään ja niistä saatua informaatiota. Esitysmuodon voivat oppilaat valita itse: Sparks -video /- esitys, powerpoint tms esitys/ kuunnelma, ..., Esitykset liitetään energiasta kertoviin omatekoisiin julisteisiin, joihin liitetään Qr-koodi, jota lukemalla voivat muutkin oppilaat katsoa/kuunnella/tutkia tietoiskuja puhelimen kautta.

Laaja-alainen osaaminen ilmenee tiedon hakemisen ja työstämisen vaiheessa. Oppilaiden on osattava kerätä ja rajata aiheeseensa liittyvää tietoa ja pohtia sen luotettavuutta. Lisäksi heidän pitää pohtia aihettaan kestävän kehityksen ja energian säästämisen kannalta. Julistetta tehdessään oppilaiden on mietittävä, miten he saavat asian selitettyä kuvan avulla muille oppilaille. Juliste saadaan elämään vielä qr-koodin avulla, jolloin kaikki oppilaat pääsevät näkemään julisteen taustalla olevan esityksen.

Arviointi: Oppilaat arvioivat koko prosessia työskentelyn aikana. He dokumentoivat projektiin liittyviä haastavia ja helppoja asioita jokaisen oppitunnin tai työskentelyn jälkeen omaan arviointivihkoon. Lopputyöt arvioidaan vertaisarviointina samaan vihkoon. Oppilaat kiertävät ryhmissään katsomassa tuotoksena syntyneet julisteet ja qr-koodin takana olevat esitykset.

Credits:

Created with images by Rob de Vries, - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.