NO CAIGUIS EN L'ADICCIÓ Les drogues i els seus perills

Que es la droga? Les drogues son substàncies que S'utilitzen amb la intenció de alterar el sistema nerviós, o els teus estats d'ànim.

Tipus de adicció:

-Us: Es l'ús d'aquesta substància alguna vegada, però no es greu

-Etapa de afirmació: El cos ja coneix els efectes, a de decidir si seguir amb la droga o deixar-la.

-Necessitat: En el cas de que el cos hagués decidit continuar, el cos necessita un us freqüent de aquesta i presenta problemes psicològics, es considera greu

-Drogodependència: Es molt greu, i pràcticament impossible de evitar-la, s'ha d'anar urgent a un centre de desintoxicació.

Veiem les drogues mes frecuents...

CAFEINA

Alcohol

Tabac

Marihuana

COCAÏNA

Extasis

HEROÏNA

METANFETAMINA

Però qui reparteix, o ven aquestes drogues?

Narcotraficants: Els narcotraficants, s'encarreguen de la producció, i repartició d'aquestes. Normalment, solen tenir molts diners, amb lo que paguen o sobornen a la policia, mes tard s'entregaran petites cuantitats de droga als anomenats "Camells".

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.