''Zeur niet'' Logo design door Irene van de Spreng

Vooronderzoek: Deze periode hebben we de opdracht opgekregen om een aantal logo's te creƫren voor het koor, 'Zeur Niet'. Na een klein vooronderzoek te hebben vericht, vielen er een paar dingen op. Namelijk, niet alleen de opvallende kleuren maar ook de vele optredens van de afgelopen tijd.

Eerste schets:

Tweede schets:

Derde schets:

Eindresultaat:

Ik heb de keuze gemaakt om de paarse cirkel te laten opvallen, vanwege de opvallende kleuren op zowel de site als de kleding van de deelnemers. Daarnaast heb ik de muzieknoten erin proberen te verwerken maar het daarentegen niet te druk te maken. Overgens ben ik tevreden over het eindresultaat.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.