Sápmi Råvaror från europas sista vildmark

Samiska Apoteket samlar urtida kunskaper om läkande växters kraft, och tar dem till världen utanför samernas land, Sàpmi. Bären, örterna, knepen och hemligheterna – tusentals år av erfarenhet finns bevarad i våra produkter.

Genom att inspirera människor att äta mer hälsosamt samt ta traditioner och kultur till resten av världen kan vi öka medvetenhet kring hållbarhet, äkta varor samt inspirera människor att välja mer medvetet och ta ansvar för naturen.

Föra vidare samisk läkekonst och mattraditioner till världen utanför Sapmí och bidra till att möjliggöra för fler människor att bo kvar där de vill leva, nära naturen

Bevara hälsa & Miljö genom att få konsumenter att uppskatta värdet av en lokalt producerad produkt samtidigt som man tar vara på naturen medicin & matskåp.

varor
  • Beroende av naturen, säsongs & väder beroende
  • Närproducerat, naturens egna råvaror
  • Medvetenhet till närproducerade produkter
  • Från råvaror till produkt, ska hela koncepten vara baserat på förnyelsevara resurser
Vision
  • Distribution, se till att hela koncepten andas miljötänkt
  • Hälsotrenden ökar än, vilket är positiv för affärsverksamheten
  • Medvetenhet till närproducerade produkter, genom att öka kunskap och tänkande på ej exploatera naturens resurser. Upplysa och lära ut kunskap.
  • Yttre motsättningar, hälsotrenden fortsätter att öka och den hållbara tänkande fortsätter stigande uppåt.

Hot som kan uppstå under genomföranden är att motsättningar mot explotatering av natur resurserna samt politiskt beslut som fördyrar transportkostnader. Framställande av produkter till alla externa parter när efterfrågan ökar är också viktigt att ta hänsyn till.

Samiska traditioner och Naturens produketer på var mans bord
Created By
Yurika Palmqvist
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.