7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดย พอตา ชาติดี

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,500 ปี

Credits:

Created with images by oreo - "the great wall of china people's republic" • DEZALB - "china wall bastion" • skeeze - "taj mahal mausoleum marble" • Simon - "taj mahal india agra" • TreptowerAlex - "italy rome colosseum at night" • Filio - "colosseum ruin rome" • sandra374 - "the great wall of china wonder of" • jkalt - "great wall of china china wall" • 3dman_eu - "chinese wall large"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.