1 Year Anniversary 05-04

Có những thứ mà từ ngữ cũng không thể diễn tả được, chỉ có cảm xúc mới làm được điều đó.
Lần đầu mình đi Vũng Tàu...
16-17/04/2016
Nó thật sến...
8/5/2016
Cự Giải và Bảo Bình
Lại sến nữa rồi...
15/07/2016
Vũng Tàu lần 2 ... 16-17-18/07/2016
Núi Tây Ninh. Anh với em đã lên được độ cao 1000m
1/10/2016
6 months
Những khoảnh khắc bên nhau
Vẫn là nơi này...
Vẫn như vậy... nhẹ nhàng ...

Bình yên

Và hôm nay

1 năm rồi em nhở

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.