Lelystad Airport, de contouren worden langzaam zichtbaar... preview voor Pauline!

Deze foto's zijn een selectie van de foto's genomen op 6 maart

Bomenkap voor afslag Lelystad Airport

Graven van drainage sleuven...

Rechts op foto komt de nieuwe afslag naar de luchthaven

... of de afslag naar Lelystad Airport Businesspark?
Puin wat gebruikt wordt rond de drainagebuizen ligt klaar.

Het fundament voor een goed functionerend vliegveld wordt door deze mannen gemaakt

Aanleggen van drainage stelsel.

Stillevens van werkmateriaal

Voorbereiding afslag Lelystad Airport

Bomen worden gekapt...
en meteen versnipperd tot houtsnippers, Duurzaam!

Dit zijn mijn voorkeursfoto's voor 6 maart, een deel komt in de kwartaal presentatie. Mochten er vragen of opmerkingen zijn laat het me dan weten!

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.