Leven in de natuur wat weten jullie nog?

Vraag 1: benoem de delen van het strand

Vraag 2: welk soort vogel is dit?

Vraag 3: wat is het juiste antwoord?

De zeehond eet:

  1. zeewier
  2. plankton
  3. vis

Vraag 4: Welke plaats is dit?

Vraag 5: plaats in de juiste volgorde

Vraag 6: Vul aan

De groep van gewervelde dieren bestaat uit...

Vraag 7: welke dieren zijn geen amfibie of reptiel? (meerdere mogelijk)

  • adder
  • buizerd
  • salamander
  • kikker
  • mossel

Vraag 8: vul aan

CO2 is de afkorting voor ...

Vraag 9: waarom zijn bomen zo belangrijk voor ons?

Vraag 10: BONUS

Wat kan jij zelf doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

Credits:

Created with images by HypnoArt - "countryside tree landscape" • Kaz - "bar-tailed godwit godwit bar-tailed" • the3cats - "grey seal robbe halichoerus grypus" • Hardrockster - "ostrich bird head" • Zappy's - "CO2" • Skitterphoto - "trees hill green"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.