Loading

BLUEPRINT EN / TR

What is European Youth Parliament?

European Youth Parliament (EYP) is a non-profit organisation which was founded in 1987, first as a high school event in France. In 34 years, EYP spread to 40 different countries. Each year more than 500 events are organised by volunteers, which bring together 30,000 youngsters from all over Europe. With a total number of 200,000 alumni, EYP sessions encourage its participants to get involved in political debates, intercultural relations, European civic education and provide an environment for young people around Europe to exchange ideas. In addition to that, it gives the opportunity to its participants to improve their skills ranging from academics to organisation and enlarge their knowledge about worldwide issues.

Avrupa Gençlik Parlamentosu Nedir?

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 1987 Fransa’da bir lisede kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, 40 farklı ülkeye yayılmıştır. Her sene 500’den fazla etkinlik düzenlenmekte olup 30,000 genci bir araya getirir. Geçen 34 senede toplam 200,000 insana ulaşmış olan EYP konferansları, katılımcılarına politik münazaralarda ve fikir alışverişinde bulunabilecekleri, kültürel arası ilişkilere açık bir ortam sağlar. Bunlara ek olarak katılımcılara akademiden organizasyona kadar birçok konuda becerilerini geliştirmelerine ve çeşitli dünya sorunları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.

What are the opportunities of EYP?

EYP is not only about international conferences, it is a great network of over 200,000 young people who have participated in the activities and have contributed to a pluralistic, democratic society since 1987. Let’s take a look at what EYP has to offer.

Alumni Network

Its ever-growing alumni network consists of the alumni, which has a coordination group of former EYPers who are now experienced professionals across all sectors of society. By joining EYP, you will have benefited from this grand network as well as its programs such as the Mentorship Programme, which brings together young EYPers who are beginning their professional careers with EYP Alumni who are already experienced and can share their expertise with the current EYP generation. In addition to the Mentorship Programme, Alumni EYPers give #AlumniTalks about their career path or focusing on particular skills.

Our Partners and Patrons

The European Youth Parliament is supported by politicians and influential public figures at national, regional and international levels. We are proud to have Ursula von der Leyen (president of the European Commission), David Sassoli (President of the European Parliament) represent the members of EYP’s comité de honor. In addition, we have partnerships with many of the United Nations institutions to pursue our projects such as #WithRefugees, along with the European Commission, Erasmus+12, Council of Europe among many others.

Career Opportunities

Because of its international recognition by many of the institutions and organisations, to have participated in EYP opens many doors to young people starting their professional lives. Within the community, internship and job opportunities in such organisations as well as within the scope of EYP are posted. In addition to that, along with academic skills, some other skills that are gained by EYPers are management, leadership, communication, project management in multicultural teams, giving feedback, fundraising, ability to work to deadlines and in an international environment, and cooperation with political partners. Considering the fact that we have people of age groups ranging from 15-30, the scale of the network alone is a great contributor to professional life.

EYP'nin sunduğu fırsatlar nelerdir?

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) sadece uluslararası konferanslardan ibaret değil, aynı zamanda da 1987’den beri 200,000’in üstünde genç insanın aktivitelere katıldığı ve çoğulcu ve demokratik bir topluma katkı sağladığı bir ağ. EYP’nin sunduğu fırsatlara bakalım:

Alumni Ağı

Giderek büyüyen alumni ağı, farklı farklı sektörlerde çalışan eski EYP üyelerinden oluşur. EYP’ye katıldığınızda bu büyük ağdan faydalanmanın yanında Mentorship Programme gibi yeni EYP üyeleriyle kariyerlerinde iyi yerlere gelmiş eski EYP üyelerini birleştiren mentörlük programının yanında daha birçok şans elde etmiş olursunuz. Bunlardan bir diğeri de alumni ağı tarafından düzenlenen, kendi kariyer haritaları üzerine konuştukları veya belli beceriler hakkında tartıştıkları #AlumniTalks idir.

İşbirliklerimiz ve Destekçilerimiz

Avrupa Gençlik Parlamentosu; bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede birçok politikacı ve kamuya mal olmuş kişiler tarafından desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu başkanı David Sassoli de EYP’nin onur komitesinde yer almaktadır. Bunun yanında birçok Birleşmiş Milletler organı ile işbirliğimiz ve #WithRefugees gibi ortaklaşa yürüttüğümüz projeler de bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu, Erasmus+12 Programı ve Avrupa Konseyi de diğer birçok destekçilerimizden bazılarıdır.

Kariyer Fırsatları

EYP, uluslararası tanınırlığı sayesinde kariyerlerinin başında olan birçok gence sonsuz imkanların kapısını da aralamaktadır. Topluluk içerisinde hem uluslararası organizasyonların hem de EYP’nin kendi bünyesindeki iş ve staj ilanlarının paylaşımı yapılmakta, bu fırsatlar tüm ağa ilan edilmektedir. Bunların yanında, akademik becerilerle birlikte yönetim, liderlik, iletişim, çokkültürlü bir ortamda proje yürütmek, geribildirim verme, sponsorluk ve para toplama kampanyaları, uluslararası ortamda çalışmak ve politik partnerlerle işbirliği yapmak gibi birçok beceri de hem kişisel gelişime hem de CV’ye katkı sağlayacak becerilerdir. 40 ülkeden 15-30 yaş arası katılımcı kitlemiz göz önünde bulundurulduğunda EYP ağının genişliği tek başına profesyonel hayata artı sağlayacak bir unsurdur.

What is EYP Turkey?

Since 1999, EYP Turkey has been one of the activen nations under the EYP network. It is a non profit organisation which is based on voluntary act, nearly consists of 200 members and eager to grow everyday with engaging international connections and cooperations. Within the EYP we organised regional, national and international events and have sent our delegates to more than 25 International sessions. Moreover, training and small scale events have been organised and still planned on to improve the members academic knowledge and skills as an EYPer.

In order to be a member first you should take part in a National Selection Conference as a delegate. If you get selected in that session you directly become a member in EYP Turkey, if you do not get selected you get an invitation to EYP 101 which is a training that helps you to understand the organisation that you are in and helps you to improve your certain skills and knowledge. After that you recognised and officially became a member of EYP Turkey under the EYP network.

Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği Nedir?

1999’dan bu yana EYP Türkiye EYP ağı adı altında aktif üyelerden biridir. Uluslararası bağlantıları ve ilişkileriyle her gün büyümekte olan neredeyse 200’ü aşkın üyesiyle kar amacı gütmeyen gönüllü çalışmalar yürüten bir organizasyondur. EYP adı altında bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere konferanslar düzenlemiş ve 25’ ten fazla uluslararası konferansta delegasyon yollamıştır. Bunlara ek olarak üyelerinin kendilerini geliştirmeleri için eğitimler ve küçük etkinlikler de düzenlemektedir.

Üye olmak için ilk olarak bir Ulusal Seçim Konferansına delege olarak katılmanız gerekmektedir. Eğer konferansın sonunda seçilirseniz EYP Türkiye üyesi olmaya hak kazanmış oluyorsunuz fakat seçilemezseniz EYP 101 eğitimine katılmaya davet ediliyorsunuz, bu eğitim size organizasyon hakkında daha fazla bilgi verip kendinizi geliştirmenize yardımcı oluyor. Eğitimden sonra resmi olarak EYP Türkiye’nin üyesi olmuş ve bu ailenin bir parçası olmuş oluyorsunuz.

EYP Turkey Events Timeline

What is Blueprint?

BLUEPRINT is the first university session organised by EYP Turkey, which will take place digitally between 17-23 of May. Embodying the theme “Growing, Including and Opening Up…” the session aims to bring together university students all over Europe who have not been introduced to EYP before and contribute to their personal development goals. The session will also bring together policy makers and experts in their respective fields with the participants, opening doors for establishing new networks. Acknowledging the already existing workload of university students, the session is spread to a week with reduced hours in the evenings of weekdays and two full days in the weekend. The schedule does not only prevent the participants from falling behind in their classes but also provides a bigger time frame, giving a chance to enhance the team bonds and cultural interaction.

Blueprint Nedir?

BLUEPRINT, EYP Türkiye tarafından düzenlenen ilk üniversite konferansıdır. Konferans, 17-23 Mayıs tarihleri arasında dijital olarak gerçekleşecektir. Teması “Growing, Including and Opening Up…”(“Büyüme, Kapsama ve Açılma”) olan bu konferansın amacı, Avrupa’nın her köşesinden gelen ve daha önce EYP’de yer almamış üniversite öğrencilerini bir araya getirmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Konferans, katılımcılarla alanında uzman kişileri ve karar alıcıları da buluşturacak, böylece yeni bağlantıların kurulmasına öncü olacaktır. Üniversite öğrencilerinin hali hazırda yoğun bir programları olduğu göz önüne alınarak, konferans hafta içi akşamüzerleri azaltılmış saatlere ve hafta sonu iki tam gün olacak şekilde yayılmıştır. Böylece katılımcıların okullarından geri kalmasını engellemenin yanında, takım bağlarını güçlendirmek ve kültürel arası etkileşimi artırmak için daha uzun bir zaman dilimi sağlanmış olacaktır.

Session Elements / Konferans Elementleri

Team Building

Any EYP session starts with Team Building. The majority of the session participants have never met with each other before. Taking this into consideration, it is quite evident that a session kicks off by getting to know each other. Each committee goes through team building in order to create a cohesive group by 'breaking the ice' and learning how to work as a team in a relatively short amount of time.

Takım Kurma Çalışması

Her EYP konferansı Takım Kurma Çalışması ile başlar. Konferanstaki katılımcıların çoğu daha önce birbirini tanımayan insanlardır. Bu nedenle konferanslar, katılımcıların birbirlerini tanımasıyla başlar. Her komite kendi arasında takım çalışma aktiviteleri yaparak kısa bir süre içinde uyum içinde çalışmayı öğrenir ve aralarında bulunan “buzu kırarlar”.

Committee Work

Delegates gather in committees and discuss current European topics, with the aim of proposing solutions in the form of written resolution. During the committee work, the committees write a resolution about their assigned topic. Committee members with different backgrounds and opinions agree on while preparing their resolution unanimously. Accompanied by their chairperson, they work to finish this task successfully by the given deadline. Committee members learn to express their opinions, to debate them, to actively listen, consider and build on the ideas of others.

Komite Çalışması

Delegeler komitelerinde bir araya gelerek güncel Avrupa konularını tartışırlar. Komite çalışması sırasında, komite üyeleri kendilerine verilen konu hakkında bir karar taslağı hazırlama görevleri vardır. Farklı geçmişlere ve görüşlere sahip komite üyeleri, oybirliğiyle komite taslaklarını hazırlarlar. Komite başkanlarının öncülüğünde verilen görevi belirlenen tarihte en başarılı biçimde tamamlarlar. Komite üyeleri bu süreçte fikirlerini ifade etmeyi, farklı görüşleri tartışmayı, aktif olarak dinlemeyi, düşünmeyi ve başkalarının fikirlerini geliştirmeyi öğrenirler.

General Assembly

Each session comes to an end by the General Assembly. During the General Assembly, all committees come together to debate their proposed resolutions following standard parliamentary procedures. For each resolution there is a debate in which the other committees express their comments and raise points of debate, whilst the submitting committee tries to clarify and defend their views. Each debate ends with a voting procedure, during which each participant individually decides whether they are in favour or against the proposing committee’s resolution.

Genel Kurul

Her konferans Genel Kurul ile sona erer. Genel Kurul sırasında, tüm komiteler, standart parlamento prosedürlerini izleyerek hazırladıkları karar taslaklarını tartışmak için bir araya gelirler. Her bir karar taslağının sunumu sırasında diğer komite üyeleri hazırlanan karar taslağı hakkında fikirlerini sunar ve sorularını sorarlar. Karar taslağını sunan komite üyeleri de hazırladıkları karar taslağı hakkında gelen soruları cevaplayarak karar taslaklarını savunmaya çalışırlar. Her tartışma bir oylama prosedürü ile sona erer ve bu süreçte her bir katılımcı, sunulan karar taslağının lehine mi yoksa aleyhine mi oy vereceğine karar verir.

Session Schedule / Konferans Programı (GMT +3)

Please beware that this schedule might be subjected to minor changes. / Lütfen bu program üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini göz önünde bulundurun.

17 May / 17 Mayıs

17.30-18.30 General Team Building / Genel Takım Kurma Çalışması

18.30-20.30 Committee Team Building / Komite Takım Kurma Çalışması

20.45-21.15 Opening Ceremony / Açılış Töreni

18 May / 18 Mayıs

17.30-20.00 pm Committee Team Building / Komite Takım Kurma Çalışması

20.00-21.15 pm Evening Activity (Optional) / Akşam Aktivitesi (Opsiyonel)

19 May / 19 Mayıs

17.30-19.30 pm Committee Work / Komite Çalışması

19.45-20.45 pm Evening Activity (Optional) / Akşam Aktivitesi (Opsiyonel)

20 May / 20 Mayıs

17.30-19.30 pm Committee Work / Komite Çalışması

19.45-20.45 Evening Activity (Optional) / Akşam Aktivitesi (Opsiyonel)

21 May / 21 Mayıs

17.30-19.30 pm Committee Work / Komite Çalışması

19.45-20.45 pm Evening Activity (Optional) / Akşam Aktivitesi (Opsiyonel)

22 May / 22 Mayıs

10.00-11.30 Committee Work / Komite Çalışması

11.45-13.00 Committee Work / Komite Çalışması

13.00-14.00 Lunch / Öğle Molası

14.00-16.30 Committee Work / Komite Çalışması

16.45-18.30 Committee Work / Komite Çalışması

18.45-20.15 Evening Activity (Optional) / Akşam Aktivitesi (Opsiyonel)

23 May / 23 Mayıs

10.00-18.00 General Assembly Sessions / Genel Kurul Oturumları

18.30-19.30 Closing Ceremony / Kapanış Töreni

Values of EYP / EYP Değerleri

How to Apply?

If you are interested in our event and have confidence in your availability during the session, we are more than happy to share with you the application form for Blueprint. Please read the questions carefully and apply as a delegate until the 3rd of May 23.59 CET.

Here you can find the link to the application form: https://forms.gle/6qcDmHL593AJETNy9 https://forms.gle/6qcDmHL593AJETNy9

All of the applications will be viewed carefully and the results will be shared with the applicants individually via e-mail when the deadline (3rd of May) has passed.

Nasıl Başvurabilirim?

Eğer etkinliğimizle ilgiliyseniz ve konferans boyunca müsait olacağınıza inanıyorsanız sizinle Blueprint'in başvuru formunu paylaşmaktan mutluluk duyarız. Lütfen soruları dikkatlice okuyun ve 3 Mayıs 23.59 (GMT+1)'a kadar delege olarak başvurun.

Buradaki linkten başvuru formuna ulaşabilirsiniz: https://forms.gle/6qcDmHL593AJETNy9https://forms.gle/6qcDmHL593AJETNy9https://forms.gle/6qcDmHL593AJETNy9

Bütün başvurular dikkatlice incelenecek ve son başvuru tarihi (3 Mayıs) geçtikten sonra başvuru sonuçları e-mail aracılığıyla bireysel olarak paylaşılacaktır.

EYP Glossary / EYP Sözlüğü

Officials’ Team:

People who are a part of the Academic, Media or Organising Teams. Their main purpose is to help the delegates have a better EYP experience.

Akademik, Medya veya Organizasyon takımlarının bir parçası olan kişiler. Ana amaçları, delegelerin daha iyi bir EYP deneyimi yaşamalarına yardımcı olmaktır.

Academic Team:

The team responsible for determining the committee topics and preparing an academic guide for the delegates. It consists of the president, vice president and chairpersons.

Komite konularının belirlenmesinden ve delegeler için akademik bir rehber hazırlanmasından sorumlu ekip. Başkan, başkan yardımcısı ve komite başkanlarından oluşur.

President:

is in charge of managing the Academic Team. The president mentors and evaluates the chairpersons throughout the session.

Akademik takımı yönetmekten sorumludur, konferans boyunca komite başkanlarını yönlendirir ve değerlendirir.

Vice-President:

Assists the president by being the intermediary between the chairpersons and the president.

Başkanlar ve komite başkanları arasında aracı olarak başkana yardımcı olur.

Chairperson:

Helps the delegates of a certain committee with creating bonds between each other and eases the work of the committee in writing a resolution paper about the main topic by providing guidance on discussed issues.

Belirli bir komitenin delegelerinin birbirleri arasında bağ kurmasına yardımcı olur ve tartışılan konularda rehberlik ederek ana sorun hakkında bir yasa tasarısı yazımında komitenin çalışmasını kolaylaştırır.

Media Team:

The team responsible for documenting the whole session and creating a visualised output. It consists of the editor, editorial assistants and media team members.

Tüm konferansı görsel olarak belgelemekten sorumlu takım; editör, editör asistanları ve medya takımı üyelerinden oluşur.

Editor:

Is in charge of managing the Media Team. The editor trains the journalists about the tricks of design & photography as well as evaluating them after a session ends.

Medya takımının yönetiminden sorumludur, gazetecileri tasarım ve fotoğrafçılığın püf noktaları konusunda eğitir, konferans bittikten sonra onları değerlendirir.

Editorial Assistant:

Assists the editors by being the intermediary between the journalists and the editor. An editorial assistant also helps the journalists with enhancing their media projects by triggering their creativity.

Gazeteciler ile editör arasında aracılık yaparak editörlere destek olur, gazetecilerin yaratıcılıklarını cesaretlendirerek medya projelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Media Team Member:

Makes observations and gets in touch with participants throughout the session in order to create a media project about the session theme or a specific event that occured.

Konferans teması veya konferansta meydana gelen belirli bir olay hakkında yayınlanmak üzere bir medya projesi oluşturmak için konferans boyunca gözlemler yapar ve katılımcılarla iletişime geçer.

Delegate:

Works as a part of a committee in order to come up with solutions concerning the main topic of discussion.

Ana sorunla ilgili çözümler bulmak için bir komitenin parçası olarak çalışır.

Academic Preparation Kit:

Consists of the topic overviews of all committees of the session whilst helping the delegates to get familiar with the topic questions.

Konferansın tüm komitelerinin temalarıyla ilgili delegeleri bilgilendirir ve delegelerin konuları daha iyi öğrenmesini sağlar.

Topic Overview:

A summary of the facts about the topic that will be discussed within a committee. A topic overview guides the delegates by informing them about main issues, key actors of an issue and providing links to suggested research.

Komitede tartışılacak tema hakkında bir özet. Delegeleri ana konular, kilit aktörler ve incelenmesi önerilen araştırmaların linkleri hakkında bilgilendirir.

Resolution Paper:

A formal paper written by the delegates of a certain committee, consists of introductory details and possible solutions for the main topic.

Belirli bir komitenin delegeleri tarafından yazılan, ana tartışma konusuna karşı olası çözümlerden oluşan ve bununla ilgili ayrıntıları veren resmi bir yazıdır.

National Committee

Each country has its own national committee, which holds sessions and is responsible for the coordination of delegates.

Her ülkenin, konferansları düzenleyen ve delegelerin koordinasyonundan sorumlu kendi ulusal komitesi vardır.

Prepared by / Hazırlayanlar

Organisation Team of Blueprint / Blueprint Organizasyon Takımı

Created By
Blueprint Organisation Team
Appreciate

Credits:

EYP International Network