ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ವರ್ಧಿನಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರ ಆಶ್ರಮ ಅನ್ನಂ ಬಹು ಕುರ್ವೀತ

||ಸ್ವಾಗತಂ ತೇ ಜಗದ್ಗುರೋ: ||

ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನಂಗಳವರು ಹಾಗೂ ತತ್ಶ್ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತೀ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರು .ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ವರ್ಧಿನಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲಾವನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಥಳ :- ವಿ. ಹರೀಶ ಶರ್ಮ ಅವರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ವರ್ಧಿನಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರ ಆಶ್ರಮ,ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್, ಗಂಜಾಂ , ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ.

ದಿನಾಂಕ :- 12-03-2017 ಭಾನುವಾರ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00am ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9448194194

Sri Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji
Sri Sri Sri Vidhushekara Bharati swamiji

Credits:

sri dharama vardhini anna sathra ashrama

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.