Loading

Velkommen til Jonstrup skole og FFO - en afdeling af Lille Værløse Skole i det lokale miljø

Hvem er vi?

Jonstrup skole og FFO er en institution, som har været en stor del af Jonstrups lokalsamfund i over 30 år.

Vi er et samlingspunkt for byens børn og voksne og er på mange måder inddraget i byens sociale liv.

Vi er en lille skole/FFO med et stærkt samarbejde mellem skole og FFO-del. Det bevirker, at vi af både børn og voksne ses som en helhed mere end én skole og én FFO. Vi arbejder meget på tværs og deltager gensidigt i fællesarrangementer, som strækker sig over hele dagen. For eksempel sommerfest, julehygge, Halloween, Bag for en sag osv.

At arbejde så tæt samme omkring børnene giver et helt særligt indblik i børnenes trivsel. Vi ser børnene i forskellige sammenhænge, og da børnenes reaktionsmønstre ofte er anderledes alt efter om, de er i skole eller FFO, giver det tætte samarbejde os et meget nuanceret helhedsindtryk af det enkelte barn.

Vi er et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Det skaber børn, der har overskud, er rummelige, idérige, kreative og selvstændige. Med andre ord et godt læringsmiljø, med plads til udvikling til alle.

Hos os foregår en stor del af undervisning og leg på tværs af aldersgrupper. Det giver relationer, der er udviklende for såvel 0. som 2. klasses barnet.

Fælles regler for skole og FFO tid er med til at skabe tryghed og overskuelighed i børnenes hverdag.

Skoletilbuddet i Jonstrup er karakteriseret ved at vi arbejder tæt sammen skole og FFO

At vi tilbyder en skolestart præget at nærhed og tryghed gennem overskuelighed og kontinuitet.

At vi synger morgensang flere gange om ugen. Morgensang er en god fælles start på dagen, hvor vi får hilst på hinanden, inden vi går ud og arbejder i hver sin klasse.

At vi bruger de nære omgivelser f.eks. boldbanen, åen og skoven.

Alle klasserne har fælles løb eller anden form for bevægelse i løbet af skoledagen.

At fordelene ved et lille læringsmiljø opleves positivt for både elever og forældre. Tæt kontakt til voksne, så der hurtigt kan følges op på de mål der sættes

Der er tæt samarbejde med Lille Værløse Skole, hvor vi gør brug af biblioteket, har idræt og bruger diverse faglokaler.

At vi om morgenen åbner med en pædagog og en lærer. Det giver forældre mulighed for en snak både om skolen og FFO tiden.

At vi vægter faglig fordybelse højt. Børnene læser 20 minutter hver dag. Vi arbejder med læringsstile, bevægelse

I undervisningen og børnenes personlige mål.

Brug af digitale læremidler indgår i undervisningen i 1. og 2. klasse.

Vi lægger vægt på

Venskab og trivsel. Det betyder meget for os, at børnene lærer at indgå i og tage ansvar for det fællesskab, de er en del af. Vi udviser respekt for hinanden og vores omgivelser. Vi hjælper hinanden og øver os i at rydde op efter os selv. FFO’en skal være et rart sted at være, et sted, hvor venskab og trivsel er i højsæde, så alle synes det er dejligt at være her. Alle har ret til en ven. Aktiviteter tilrettelægges, så børn under nye rammer kan møde nye venner, mens gamle venskaber bevares.

Traditioner: Vi har mange gode traditioner i løbet af året, som alle ser frem til med stor forventning. Vi er med i "Bag for en sag". Vi holder Halloween med gys og gru. I december holder vi julefest. Til fastelavn slår vi katten af tønden og bider til bolle. Til påske spiser vi påskefrokost, og til sommerfesten spiller børnene teater. Det hele holder vi i fællesskab med skolen.

Sprog. Vi taler pænt til og med hinanden og har samtidig fokus på kropssprogets betydning for det der bliver sagt.

Konfliktløsning. Vi arbejder sammen med børnene om at løse konflikter baseret på konfliktløsningsmetoden meditation. Det giver børnene nogle redskaber til i højere grad selv at kunne løse nogle af deres konflikter.

Sundhed og bevægelse. Vi har et dejlig stort udendørs legeområde, hvor der er rig mulighed for leg og bevægelse. I tilknytning hertil er et stort skur fuld af cykler og andet udendørslegetøj, som benyttes flittigt.

Vi har adgang til boldhal med store madrasser, bordtennis og musik til dans og sjov.

Kreativitet og læring er nøgleord hos os. Vi definerer kreativitet således: At være i stand til at sætte kendte ting sammen på nye måder. Vi ser det ikke kun som det, der sker ved tegnebordet. At sætte ting sammen på nye måder, sker også i legen, i sportsaktiviteten, i skolen, i måden et rum benyttes på – scenekasser kan eksempelvis blive til en hel by, en tegnebod, en hule eller …

Kreativitet er med til at åbne nye døre og øge læringsmulighederne.

Kreativitet er ikke en evne, men en kompetence, som kan læres af alle. Den kommer ikke ud af den blå luft, for man kan ikke lave noget af ingenting. Derfor tilstræber vi med vores indretning og tiltag i FFO’en at give børnene nogle rammer, som underbygger dette. F.eks. har vi løbende forskellige værksteder, hvor børnene kan udfolde sig på forskellig vis. Her kan man fordybe sig, komme med sine ideer, eller måske finde inspiration til næste projekt.

Vi har indrettet rum, der inspirerer til rollelege og konstruktionslege, som udfordrer fantasien.

De sociale relationer ændrer sig ofte i det "udendørs klasseværelse". Det store rum inspirerer til andre lege og legekonstellationer, som inkluderer mange børn i den enkelte aktivitet. Det giver børnene mulighed for at se deres venner i andre sammenhænge og får øjnene op for flere af hinandens kompetencer end i det traditionelle klasseværelse.

Udeskole

At en del af undervisningen tilrettelægges som udeskole. Det betyder, at undervisningen af og til flyttes ud f.eks. i de nærliggende skov- og naturområder. Her bruger eleverne i praksis de kompetencer, de har lært i klassen eller omvendt. Vi finder eksempelvis ting, som kan repræsentere det bogstav, vi arbejder med, tæller ting, måler afstande og kigger på former. Vi bruger kroppen ved at klatre og kravle. Vi lærere om dyr og planter og at færdes hensynsfuldt i naturen. I naturugerne samarbejder 0. klasse med parallelklasserne fra Lille Værløse Skole.

I ferierne er vi sammen med Lille Værløse FFO. Derved får børnene en relation til deres kommende kammerater og skole fra 3. klassetrin.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.