Loading

Sportakkoord Heerlen Oktober 2019 Dezelfde ingrediënten Nieuwe smaken!!

  1. De Start
  2. Partners
  3. Het Speelveld
  4. Aanpak
  5. Afspraken
  6. Focus
  7. Ambities Heerlen
In navolging op het Nationale Sportakkoord 2018 worden gemeenten uitgenodigd dit akkoord te vertalen naar een lokaal sportakkoord.
Met het Sportfestival 2019 als vertrekpunt zijn we in Heerlen met zo'n 30 Heerlense partners aan de slag gegaan om dit te vertalen naar Gemeente Heerlen. Er zijn inloopsessies en verschillende bijeenkomsten georganiseerd, het netwerk is uitgebreid met nieuwe partijen en projecten zijn met elkaar verbonden om te komen tot dit akkoord.
De input van verenigingen, sportaanbieders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen hebben we gebruikt om ambities voor sport te inventariseren en de weg ernaar toe (in concept) uit te schrijven. Niet alles is nieuw, waar mogelijk en nodig ondersteunen we de lopende lokale en regionale initiatieven.

DE PARTNERS

Sport- en Beweegaanbieders, Sportplatform
Gemeente Heerlen
Jens
Stand-By
Heel Heerlen Beweegt
Huis van de Sport
Zorg
Buurtverenigingen & wijkraden
Onderwijs
NOC*NSF
De handtekeningen die onder dit Heerlens Sportakkoord komen, staan voor het commitment van de deelnemende partijen om met dit akkoord een goede impuls te geven aan sport en bewegen in Heerlen.

HET SPEELVELD

Gemeente Heerlen is een levendige gemeente met zo’n 87.000 inwoners. De stad heeft een rijke historie, bruist van alle culturele activiteiten en wordt versierd door bijzondere Streetart die je in en rondom de stad kunt bewonderen.
Deze energie zie je ook terug in het sportaanbod. Heerlen heeft een rijk verenigingsleven en een zeer gevarieerd pallet aan sport- en beweegactiviteiten en aanbieders. De laatste jaren zien we Heerlen de uitstraling van Urban Stad krijgen. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de sport. De Urban sporten krijgen een steeds prominentere plaats binnen het lokale sportaanbod.
Bijzonder is ook de wijze waarop Heerlen zich organiseert in coöperaties om domeinoverstijgend te kunnen werken, de krachten te kunnen bundelen en een kwalitatief beter product te kunnen bieden aan haar inwoners.
REGIODEAL PARKSTAD
De Regiodeal Parkstad Limburg is een partnerschap tussen rijk en regio, waarbij beide 40 miljoen inleggen. Betrokken zijn gemeenten, Provincie Limburg, Rijksoverheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De deal richt zich voornamelijk op het verbeteren van de leefbaarheid. Vanuit het domein sport zal aansluiting gezocht worden met de Regiodeal.
Heerlen in Cijfers

Jeugd

De cijfers van jeugd in Heerlen laten zien dat wekelijks zo’n 8700 van de bijna 11.000 jongeren in de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar de weg vinden naar sport.
Zoomen we dichter in op de cijfers dan zien we dat de leeftijdscategorie 15-16 jarigen een stuk minder sport, dat meiden minder hun weg vinden naar een vereniging dan jongens en dat sporten voor kinderen met een beperking nog hele grote stappen te zetten heeft.
HEERLEN JEUGD Bron: Gezondheidsatlas
Bron: Gezondheidsmonitor

Volwassenen

Volgens de cijfers sport minder dan de helft van alle volwassenen (32.000 mensen) wekelijks en voldoet maar 39 procent (28.500 mensen) aan de beweegnorm. Vooral de leeftijdscategorieën 18 tot 55 jaar sporten het minst en weinig volwassen sporters blijven lid van een vereniging.
HEERLEN 18+ Bron: Parkstad Monitor, Sport op de kaart
Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 19+
Naast mooie ontwikkelingen zien we ook dat Heerlen niet ontkomt aan maatschappelijke veranderingen en uitdagingen.
Denk aan de veranderingen in het sportgedrag, terugloop leden, vergrijzing, eenzaamheid, tekort aan vrijwilligers/kader, overgewicht en (beweeg) armoede.
Tevens kunnen we grote stappen zetten op onderwerpen zoals communicatie, beeldvorming en vertrouwen tussen de partijen.
Met dit sportakkoord gaan we deze uitdagingen aan en geven we door samen te werken een stevige impuls aan sporten in Heerlen. De sport- en beweegactiviteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de verschillende buurten en doelgroepen.
DE AANPAK

Verbinden Versterken Samenwerken

De basis van dit sportakkoord is het aangaan van samenwerkingen en het leggen van nieuwe verbindingen. Het doel is om organisaties en mensen meer met elkaar te verbinden, gezamenlijk afspraken te maken, om de sport duurzaam en toegankelijk te maken en meer mensen in beweging te krijgen en te houden.
Verbinden en samenwerken is in Heerlen de rode draad in het bereiken, het ondersteunen en het in beweging krijgen van inwoners.
Duidelijke voorbeelden in Heerlen zijn de samenwerkingsverbanden die zorg- en welzijnsorganisaties aangaan en het oprichten van onder andere Buurtpunten.
Binnen de sector sport zien we eenzelfde beweging om ook dit domein meer te betrekken en in te zetten.
Er zal veel energie gestoken worden in activiteiten die sportverenigingen en sportaanbieders versterken. Enerzijds door relaties die de eigen sport overstijgen en anderzijds door het vergroten van vaardigheden, kwaliteit en vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders.
AFSPRAKEN
De ondertekening van dit Sportakkoord is de start van een extra impuls die langdurige effecten tot doel heeft. Met de deelnemende partners gaan we aan de slag om vervolg te geven aan de gemaakte plannen.
Belangrijk is dat de betrokkenheid van onze partners hoog blijft. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar actie. We stemmen dit zo goed mogelijk op elkaar af door elkaar te informeren, te motiveren en te activeren zodat we de ambities samen realiseren. Op regelmatige basis worden partners bijgepraat over relevante ontwikkelingen en resultaten van het Sportakkoord.
Jaarlijks organiseren we het Sportfestival Heerlen dat in het teken zal staan van het Sportakkoord. We kijken terug, stellen doelen bij en bepalen gezamenlijk nieuwe aandachtsgebieden en actiepunten.
De coördinatie voor de uitvoering van het Sportakkoord Heerlen ligt de komende maanden bij de sportformateur in samenwerking met Adviseur Lokale Sport en zal gedurende deze periode verder worden uitgewerkt.
Vanuit de nazorg worden de ambities en acties die in dit Sportakkoord zijn benoemd, bewaakt en gemonitord.

Dynamisch Akkoord

De inhoud kan (zolang het doel is om sport een impuls te geven) uitgebreid en aangepast worden. Op deze wijze wordt het akkoord steeds verder afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van inwoners, sport- en beweegaanbieders en overige partijen. De komende 3 jaar zullen partijen benaderd worden om aan te sluiten, feedback te geven en nieuwe ideeën aan te dragen.

Focus

In dit akkoord leggen we de focus op 4 ambities. Dit betekent niet dat er geen ruimte is om met de andere ambities aan de slag te gaan.
Inclusief Sporten en Bewegen / Duurzame Sportinfrastructuur / Vitale Sport - Beweegaanbieders / Van jongs af aan vaardig in Bewegen
AMBITIES HEERLEN

Inclusief Sporten en Bewegen

Duurzame Sportinfrastructuur

Vitale Sport- en Beweegaanbieders

Van jongs af aan vaardig in Bewegen

VOLGENDE STAP

Samen Sneller & Samen Verder

Denk mee en doe mee! Zoek contact via sportakkoordheerlen@gmail.com
Created By
Gioya Kamphuis-van Tongeren
Appreciate

Credits:

Created with images by MemoryCatcher - "start ready competition" • Anemone123 - "team spirit cohesion together" • Noyster2 - "graph hand chart" • geralt - "teamwork team gear" • Alexas_Fotos - "connect connection cooperation" • TeroVesalainen - "checklist check list" • Alexas_Fotos - "liquid drip magnifying glass" • Luke Stackpoole - "Walking into the heart of the storm, Iceland 2017" • STIL - "washi planning"