CROSS THE HIGHWAY TO HELL Visualiseren/2D periode2

In het spel Cross the highway to hell. Is het de bedoeling om de snelwegen van hell te overbruggen zonder dat je door demon aangereden of verslonden word. Hoe veder je naar voren gaat hoe meer je punten je verdient.

De mindmap gebaseerd op vervoer middelen en manieren.
Een aantal gekozen fonts voor het project.
Screenshot van het spel. Het spel gebruikt nu allemaal simpel ge photoshopte beelden uit het bestaande spel Doom. Het leuke zou zijn dat het thema hell nog wel terug te zien is in de art. Maar dat het van zichzelf wel orgineel is
Created By
Marnix Steensma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.