Poprvé na skale 25.3.2017 ŘevnicE

Žofinka v akci aneb ničeho se nebojím :-)
Hugo v akci na skále poprvé :-)
Oskar a jeho free solo :D
Je nutno se posílit před další cestou...
a tím nastal prostor pro ostřílené mazáky :-)
Bylo to super! Díky moc!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.