NEDİR?

Öğrencilerimizin meslek seçimi süreçlerinde, ilgi duydukları ya da seçmeyi düşündükleri mesleklerle ilgili bilgi almaları ve küçük deneyimler yaşamalarını amaçladığımız bir staj programıdır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.