De overheid Economie les 6.1

Vandaag

  1. Onderwerp en lesdoel
  2. Woordweb of mindmap
  3. Wat is de overheid?
  4. Geen overheid!
  5. Wat hebben we gedaan?
  6. Volgende week

Onderwerp

Lesdoel

Jullie kunnen na afloop van deze les aangeven wat de verschillende begrippen uit hoofdstuk 6.1 inhouden en dit toelichten met voorbeelden.

Jullie kunnen na afloop van de les de begrippen van hoofdstuk 6.1 in een mindmap zetten

Woordweb of mindmap

Woordweb

Mindmap

Wat is de overheid?

Jullie gaan in groepjes van maximaal 4 leerlingen een woordweb maken. Deze woordweb heeft als onderwerp "Overheid". Wat komt er in je op als je aan de overheid denkt? Zet deze woorden in het woordweb. Jullie hebben hiervoor 10 minuten de tijd! Succes!

Geen overheid meer....?

En dan? Hoe zou het er dan uitzien? Schrijf dit in je schrift.... En alles mag!!! Jullie hebben hier 10 minuten de tijd voor.

Wat hebben we vandaag gedaan?

Jullie kunnen na afloop van deze les aangeven wat de verschillende begrippen uit hoofdstuk 6.1 inhouden en dit toelichten met voorbeelden.

Jullie kunnen na afloop van de les de begrippen van hoofdstuk 6.1 in een mindmap zetten

Volgende les

Maak een MINDMAP van de begrippen van hoofdstuk 6.1! Deze mindmap gaan we iedere week aanvullen....

Volgende les is na de vakantie! Geniet van jullie vakantie en....

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.