dodge Idea presentation

"A car is able to collide and not to collide"

Mindmap IDEA

De mindmap geeft de ideen van vervoer middelen waar uit ik kon kiezen voor dit concept heb uit eindelijk voor het idee van een auto gekozen.

Typografie

Ik heb voor dit spel de typografie SPACE COMICS gekozen ik vond dat deze typografie er prettig uitzag voor titel/UI gebruik

SPACE COMICS font met titel van game

DODGE is een game waar je een auto bestuurd. Je moet met je auto zo lang mogelijk rechtdoor rijden zonder te botsen met andere auto's of wegwerk zaam heden. Het uiteindelijk idee is om deze game in 3d te bouwen. en daarvoor zoek ik een artist. Die samen met mij deze game zou willen ontwikkelen.

Concept Screenshots

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.