ศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข Recycle Center of Pobsook

วิสัยทัศน์...ศูนย์รีไซเคิล

เรียนรู้ ดูงาน ลดปริมาณขยะชุมชนทำได้จริง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง

ลดขยะต้นทาง...เริ่มต้นที่ชุมชน

ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมของเทศบาลมีประมาณ 250 ตันต่อวัน องค์ประกอบหลักของมูลฝอย 40% เป็นเศษอาหาร ผัก ผลไม้จากการบริโภค ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นคาร์บอนต่อไนโตรเจนประมาณ 20.17% เหมาะที่จะนำมาทำปุ๋ยหมักบำรุงตันไม้ได้ และขยะอีก 40% เป็นขยะที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซคิลนำกลับมาใช้ใหม่หรือเกิดเป็นรายได้ ได้แก่ เศษกระดาษ พลาสติก แก้ว เป็นต้น จะเหลืออีกเพียง 20% ที่จะนำไปกำจัด ซึ่งถ้าเทศบาลสามารถจัดการกับขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ได้ จะสามารถลดต้นทุนในการกำจัดขยะลงได้

โครงการนำร่อง “ ศูนย์ขยะรีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข “ จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน และเอื้ออำนวยที่จะให้มีการแยกขยะแต่ละประเภท โดยเทศบาลนครปากเกร็ดจะเป็นหน่วยงานประสานสร้างความร่วมมิในการจัดการและจัดหางบประมาณจากส่วนต่างๆมาดำเนินให้ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่และประสานงานชุมชน พบว่าชุมชนพบสุข เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องพื้นที่และความร่วมมือที่จะพัฒนาเป็นโครงการนำร่องขยายผลไปยังชุมชนในเขตเทศบาลต่อไปได้

ความเป็นมา

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะ หน้าชุมชนพบสุข ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีบ้านเรือน 250 หลังคาเรือน ประชากร 890 คน ศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่ 275 ตารางเมตร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและเทศบาลนครปากเกร็ดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม แต่เดิมทีทางศูนย์ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวันรวมถึงขบวนการหมักขยะเปียกไม่ได้ผลเท่าที่ควร ต่อมาทางคณะทำงานศูนย์ได้มีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยี E.M. มาใช้ในการหมักขยะเปียก โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาให้การเรียนรู้และแบรมกับเจ้าหน้าที่และเยาวชน จึงทำให้การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นไป ตลอดจนได้นำจุลินทรีย์หมักขากขยะเปียกและได้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างยิ่ง

ที่ตั้งและลักษณะชุมชนพบสุข

ที่ตั้ง

  • หมู่บ้านพบสุขเป็นหมู่บ้านจักสรรขนาด 250 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครปากเกร็ด ในเขตตำบลบางตลาดหมู่ 3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะชุมชน

  • ชุมชนมีลักษณะเป็นทาวเฮ้าส์และบ้านเดี่ยว โดยมีถนนสายเมนเชื่อมกับถนนประเสริฐอิสลามเป็นเส้นทางเพื่อเดินทางเข้าออกของผู้อาศัยอยู่ในชุมชนเพียงเส้นทางเดียว ภายในชุมชนมีซอยเชื่อมกันได้ มีพื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของชุมชน
  • ชุมชนพบสุขมีประชากรตามทะเบียนบ้าน 890 คน ประกอบอาชีพ รับราชการ พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไปและประกอบกิจการค้าขาย
  • การใช้อาคารส่วนใหญ่ใช้เป็นที่พักอาศัย มีการค้าขายของชำและอาหารบริเวณถนนเมน สภาพทั่วโดยทั่วไปสะอาด ไม่มีขยะตกค้าง

ปริมาณมูลฝอยและลักษณะมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอย

การคำนวณขยะในชุมชนสำหรับชุมชนเมือง ในชุมชนพบสุขที่มีจำนวนประชากร 890 คน สามารถคาดการณ์ได้ว่ามีปริมาณขยะประมาน 1068 กิโลกรับ : วัน (1 คน : 1.2 กิโลกรัม)

ลักษณะมูลฝอย

องค์ประกอบมูลฝอยในชุมชนพบสุขมีลักษณะเช่นเดียวกับขยะในชุมชนเมือง ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ดที่แยกไว้ โดยกรมควบคุมมลพิษ สรุปได้ว่ามูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดประกอบด้วย

• ขยะอินทรีย์ (จากครัวเรือน) เศษอาหาร 45.83%

• ขยะรีไซเคิล 43.57%

• ขยะที่นำไปกำจัด 10.6%

การบริหารงาน

การบริหารงานศูนย์รีไซเคิลขยะของชุมชนพบสุขแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. คณะทำงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข จำนวน 7 คน ที่คัดเลือกมาจากจิตอาสาในชุมชน ประกอบด้วย

  • ประธาน 1 คน
  • คณะทำงาน 5 คน
  • เลขานุการ 1 คน

ทำหน้าที่ บริหารงาน จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรม แก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประสานงานกับชุมชน หน่วยงานและเทศบาลนครปากเกร็ด

2. ส่วนเทศบาลนครปากเกร็ดประกอบด้วย ส่วนราชการที่ดูแลการดำเนินงานของศูนย์ คือ สำนักการช่างและกองวิชาการและแผนงานโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ทำหน้า วางแผนและดำเนินการรับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ดกับประชาชนในชุมชนพบสุข ทั้งนี้เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานหลัก โดยจ้าเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และจัดสรรงบประมาณะจากเงินอุดหนุนให้กับโครงการเป็นรายปี

วิธีการทำผลิตภัณฑ์

วิธีการทำผลิตภัณฑ์จากขยะเปียก
วิธีการทำผลิตภัณฑ์จากขยะเปียก

ผลิตภัณฑ์จากขยะเปียก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขยะเปียก

วิเคราะห์ SOWT

จุดแข็ง

1.มีผู้นำที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและพร้อมจะพัฒนาชุมชน

2.ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

3.เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ชุมชนอื่นสามารถมาดูงานและนำไปปรับใช้ได้

4.มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน

จุดอ่อน

1.สถานที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

2.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการทำงาน

โอกาส

1.เนื่องจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ทำให้คนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้และเป็นการเผยแพร่เป็นที่รู้จักทำให้ง่ายต่อการของบประมาณมาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

2.ประหยัดค่าใช้จ่ายให้คนในชุมชนเพราะมีการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองเช่นน้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้นเป็นต้น

อุปสรรค

1.ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยแยกขยะทำให้ขยะเน่าเปื่อยง่ายส่งกลิ่นเหม็นทำให้ยากต่อการคัดแยกขยะเพื่อมารีไซเคิล

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อหลัก ใช้สื่อโปสเตอร์

มีการจัดทำสื่อโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้รู้วิธีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้งและให้ชาวบ้านได้รู้ถึงประโยชน์ของการนำขยะมารีไซเคิลโดยการนำโปสเตอร์ไปติดตามตลาดสดและติดตามชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้อ่านและทำความเข้าใจ

สื่อโปสเตอร์

สื่อรองใช้สื่อแผ่นผับ

มีการจัดทำสื่อแผ่นผับหรือใบปลิวเพื่อแจกจ่ายตามบ้านและบริเวณชุมชนและบุคคลทั่วไปได้อ่าน

สื่อแผ่นผับ

คณะผู้จัดทำ

นายณัฐพล ศักดิ์บูรณกุลชัย 570112010004

นางสาวชลิตรา กล่อมภิรมย์ 570112010066

นางสาวมลิวัลย์ จอมหงษ์ 570112010091

นางสาววรรัตน์ เขียวผึ้ง 570112010100

....THANK YOU....

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.