REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

- wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, literatura popularnonaukowa),

- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

3. Biblioteka czynna jest codziennie.

4. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 2 tygodni.

5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Należy je chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie zagubionej książki.

7. Czytelnik, który odchodzi ze szkoły powinien uzyskać podpis nauczyciela bibliotekarza na karcie obiegowej.

8. Zbiory biblioteczne udostępniane są w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.