ÀTOMS AINHOA ALFAMBRA

MODELS ATÒMICS

MODEL ATÒMIC DALTON

MODEL ATÒMIC DALTON

 • Tota la matèria esta formada per partícules molt petites anomenades àtoms
 • Tots els àtoms d’un mateix element químic son igual (mateixa massa i propietats)

MODEL ATÒMIC DALTON

 • Tots els àtoms de diferents elements tenen propietats diferents.
 • Els compostos estan formats per dos o més elements en proporcions senzilles. Sempre dona un número enter o una fracció fàcil.
 • En les reaccions químiques els àtom es separen o s’ ajunten però mai es creen o es destrueixen.

MODEL ATÒMIC THOMPSON

 • Model d’àtom format per unes partícules amb càrrega negativa (electrons)
 • Aquestes partícules estaven en mig de les partícules positives.
 • Va deduir que l’àtom era neutre

MODEL ATÒMIC RUTHERFORD

L’ àtom esta format pel nucli (càrrega positiva) i per la escorça que està al voltant (càrrega negativa)

MODEL ATÒMIC RUTHERFORD

 • Els electrons giren al voltant del nucli
 • La matèria estava quasi buida.

WEBGRAFIA

 • www.xtec.cat/~ssabate/4t%20eso/altres/MODELS%20ATÒMICS.ppt
 • http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
 • https://www.tplaboratorioquimico.com/quimica-general/teoria-atomica/los-modelos-atomicos.html
 • http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/MAtomicos.aspx

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.