Teknologia alkuopetuksessa

Sphero 2.0

OPS 2014

Vuosiluokat 1-2 :Oppilaiden käsitys teknologiasta alkaa kehittyä ja alkaa ymmärtää automaatioita. Oppilaat tutustuvat robotiikkaan sekä ohjelmointiin ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tunnistavat automatisoitua teknologiaa ympäristöstään.

Vuosiluokat 3-4: Oppilaat ymmärtävät robotiikkaa ja sen käyttömahdollisuuksia heidän omassa toimintaympäristössään. Ymmärrys automaation mahdollisuuksista syvenee. Oppilaiden ymmärrys ohjelmoinnista laajenee ja he osaavat ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoinnilla.

Sphero 2.0 käyttöliittymänäkymiä padilla sekä lightbot ja scratch
Ohjelmointia tabletilla tai tietokoneella. Code-org

Vuosiluokat 5-6: Oppilaiden tiedonkäsittelytaidot mahdollistavat datan yhdistelyn, sen analysoinnin ja uuden tietämyksen muodostamisen. Oppilaat ymmärtävät algoritmien merkityksen tiedonkäsittelyssä. Oppilaat saavat kokemuksia robotiikasta ja syventävät ymmärtämystään niiden mahdollisuuksista yhteiskunnassa.

LEGO MINDSTORM (5-9 LK)

MITÄ ALKUOPETUKSESSA TULISI HUOMIOIDA TEKNOLOGIA VALINNOISSA?

 • ALOITTAVAT 1.LUOKKALAISET ALKAVAT OLLA DIGINATIIVEJA
 • TABLET ON TUTTU KÄYTTÖYMPÄRISTÖ, TIETOKONE EI
 • KOODAAMINEN EI OLE MUUTA KUIN KÄSKYÄ TOISEN PERÄÄN, ÄLÄ SÄIKÄHDÄ
 • RIITTÄVÄN YKSINKERTAISILLA ESIMERKEILLÄ JA TOIMINNALLISILLA TYÖSKENTELYTAVOILLA OLET JO OPETTANUT OHJELMOINTIA
 • KOODAAMISEN YHTEYDESSÄ LAPSET OPPIVAT MYÖS ONGELMANRATKAISUA SEKÄ SOSIAALISIA TAITOJA

ERILAISTEN ROBOTTIEN VERTAILUA

BEE-BOT

 • VAIKUTTAA ERITTÄIN VARTEENOTETTAVALTA VAIHTOEHDOLTA JO KUNTAAN HANKITTUIHIN SPHEROON JA JUMPING SUMOON VERRATTUNA
 • ETUNA SÖPÖ ULKOMUOTO, HUOKEA HANKINTAHINTA JA KOODIRIVIN YKSINKERTAISUUS

JUMPING SUMO

 • LAITE TUOTTAA OMAN WIFI -VERKON, JONKA AVULLA LAITETTA OHJATAAN
 • KOODAAMINEN HELPPOA, MUTTA 1.LUOKKALAISELLE SAATTAA KIELIMUURI TULLA VASTAAN
 • AKUN KESTO LYHYT (15 MIN)
 • TESTIN AIKANA SAIN RIKKI 3 MINUUTISSA

Ipadit oppimisvälineenä: hyviä sovelluksia ipadien hyödyntämiseen

SPHERO 2.0 /SPHERO SPRK+

 • KESTÄVÄ
 • AKUN KESTO 1 H
 • KIELIMUURI ALKUOPETUKSESSA
 • KOODAAMISEN OPETTELUA PIIRTÄMÄLLÄ
 • VALMIITA OHJELMIA JA OPETTAJAN OMALLEKIN KEHITTYMISELLE HYVÄ LIGHTING LAB, JOSSA KURSSIMUOTOISTA OPPIMISTA

Credits:

Created with images by Steve Nagata - "Sphero Arrives!" • Loimere - "Sphero!" • nan palmero - "Parrot Jumping Sumo" • Sean MacEntee - "ipad" • Wesley Fryer - "Sphero Race Fun" • kjarrett - "lightbot" • laterjay - "robot robotics lego" • jdog90 - "Lego Mindstorm" • Mollenborg - "Lego Mindstorms" • skinnyboyevans - "Beebot in the wild" • nan palmero - "Parrot Jumping Sumo" • microsiervos - "Sphero BB-8 / Star Wars"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.