Doping Av markus Jacobsen

Hva er doping?

Doping er medikamenter eller midler som virker unaturlig prestasjonsfremmende. Innenfor doping er det et vidt spekter av ulik doping metoder og varianter. De mest kjente for "mannen i gaten" er doping med steroider og med bloddoping (EPO), men i denne teksten skal du få innblikk dopingens mange varianter.

Ulike typer doping

  • Steroider
  • Adrenerge stoffer
  • Andre hormoner
  • Amfetamin
  • Betablokkere
  • Vanndrivende midler
  • Hemoglobinstimulerende midler
  • Bloddoping

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.