ITK 2017 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 6.4.2017

Seminaarin avaus

  • Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto
  • Professori Paulo Blikstein, Stanford University
  • Suomen digiosaavin opettaja 2017 Mari Orkola, Seminaarin koulu Hämeenlinna
  • Senior researcher Riina Vuorikari

RASTI 1: Logistiikan virtuaaliopiskelu Vantaan ammattiopisto VARIA

Logistiikan koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä työkoneilla ja ajoneuvoilla, niiden korjaus- ja huoltotehtäviä sekä lastaus- ja kuljetustoimintaa. Hyviä oppimistuloksia saavutetaan yhdistämällä simulaattoriharjoittelua ja oikeiden työkoneiden ja ajoneuvojen käyttöä. Simulaattorit ovat kustannustehokas ja turvallinen keino kuljetusvälineiden käytön harjoitteluun.

Opiskelijat pääsevät nopeasti harjoitteisiin ja harjoitteiden toistaminen on helppoa. Myös vaarallisia tilanteita voidaan harjoitella turvallisesti. Pelillinen ja virtuaalinen maailma motivoi opiskelijoita. Hyvät simulaatiopelit tarjoavat edullisen, mutta samalla kuitenkin parhaimmillaan hyvinkin realistisen oppimisympäristön.

Peleissä on käytetty harrastajien kehittämiä lisäosia, joilla ajokokemus on entistä realistisempi. Jos peliin yhdistetään VR-lasit, opiskelijalla on 360-näkymä realistiseen ohjaamoon ja ympäristöön. Muut opiskelijat voivat seurata näkymää ja simulaation etenemistä videotykin kautta. Oppimista tapahtuu siis sekä ajaessa että seuratessa. Lisäksi simulaatio voidaan nauhoittaa, jolloi tapahtumia voidaan käsitellä myös jälkikäteen.

RASTI 2: Rohkaisua verkko-opettajuuteen ammattikorkeakoulussa. LAUREA

Digitalisaatio haastaa opettajien osaamisen ja opetuksen perinteiset käytänteet. Ammattikorkeakouluopiskelijat toivovat lisääntyvässä määrin joustavia ja ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia verkossa. Opintojen tuottaminen verkossa vaatii digipedagogista osaamista: digitaalisen materiaalin tuottamista, erilaisten verkkotyökalujen ja -alustojen käyttämistä ja pedagogisesti toimivien toteutusten rakentamista.

Laurea ammattikorkeakoulussa opetusta viedään verkkoon ja kuinka opettajia rohkaistaan hyödyntämään digitaalisia välineitä omassa työssään. Työ alkoi kaksi vuotta sitten, jolloin haasteeksi otettiin opettajien osaamisen päivittäminen niin, että pystyttäisiin tarjoamaan aikaisempaa enemmän ja laadukkaampaa verkko-opetusta. Laureaan perustettiin virtuaalikoulutuksen yksikkö, DigiTeam. Miten saada kiireiset opettajat innostumaan ja motivoitumaan verkko-opetuksesta? Liikkeelle lähdettiin teknologian hyödyntämisestä innostuneiden opettajien kanssa ja näin saatiin vietyä asiaa eteenpäin.

Laureassa verkkototeutuksia tuotetaan ja kehitetään projekteissa, joita DigiTeam vetää eri kampusten opettajista koostuvien asiantuntijatiimien kanssa. Digipedagogisen osaamisen edistäminen korostuu toiminnassa. Digitaalisia työkaluja otetaan haltuun kuukausittaisilla Pop-Up-klinikoilla sekä webinaareissa, työpajoissa, erilaisissa seminaareissa että yksilöllisen "tikettipalvelun" kautta.

Tulokset kertovat, että opettajien osaaminen ja virtuaalisesti suoritettujen opintopisteiden määrä on kasvanut oppilaitoksessamme merkittävästi. Keväällä 2017 käynnistimme Digimentor-koulutuksen, jonka tavoitteena on että kaikilla Laurean kampuksilla toimii henkilö, joka pystyy oman toimensa ohessa opastamaan ja ohjaamaan opettajia arjen digiopetuksen ongelmissa sekä ohjaamaan digipedagogisissa ratkaisuissa.

RASTI 3: Mikä on digiopo? Uusi ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus. HAMK

Ohjausala ja opinto-ohjaus sekä näihin liittyvät pedagogiset ratkaisut ovat uusien haasteiden edessä. Monikanavaisuus ohjauksen palveluiden tuottamisessa ja jakamisessa lisääntyvät sekä ohjattavien odotukset ohjauksen saatavuudesta ovat muuttuneet. Digitalisaatio ohjauksen kentässä mahdollistaa useita erilaisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Myös perinteinen opinto-ohjaajakoulutus on digitalisaation myötä muuttumassa näiden uusien haasteiden edessä.

Tarve opinto-ohjaajakoulutuksen uusille digitaalisille ratkaisuille ja sen mahdollistaville yksilöllisille oppimispoluille on ilmeinen. Tästä osoituksena on uuden digitaalisen ja yksilöllisten oppimispolkujen ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen saama suuri suosio. Vain noin 5 % hakijoista pääsi tähän koulutukseen vuoden 2016 opiskelijahaussa. Esityksen tavoitteena on esitellä ja perustella digitalisaation myötä rakentunutta uutta ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmaa.

Keskeisinä elementteinä koulutuksessa ovat opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen, vuorovaikutuksellisuus, osaamisperusteisuus, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, osaamisen näyttö sekä opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut digitaalisissa oppimisympäristöissä. HAMKin toteutus on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa laatuaan suomalaisessa ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa. Toteutuksessa on pyritty innovatiivisuuteen, rohkeuteen sekä muutosten ennakointiin opinto-ohjauksen kentässä.

Ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen toteuttaminen digitaalisessa oppimisympäristössä ja uusin toteutuksin sai aikaan alan toimijoiden keskuudessa keskustelua, ihmettelyä, ihastelua ja kritiikkiä. Koulutuksen opetussuunnitelma rakennettiin moduulimalliseksi ja toteutussuunnitelmassa keskiössä ovat opiskelijalähtöisyys sekä yksilölliset oppimispolut. Koulutuksessa opiskelija rakentaa oman digitaalisen oppimisympäristönsä PLE-mallin (personal learning environment) periaatteella. Tavoitteena on ollut rakentaa oppimisympäristö, joka mahdollistaa opinto-ohjauksen pääperiaatteet ajan, huomion ja kunnioituksen suhteen voimavarasuuntautuneella otteella.

Lisäksi esityksessä arvioitiin kriittisesti koulutuksen onnistumisia ja haasteita sekä sen sovellettavuutta käytäntöön pohjautuen omiin havaintoihin koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajina sekä opiskelijoiden kokemuksiin ja palautteisiin.

RASTI 4: Monimuotokoulutusta tiimityönä - kokemuksia Carpe Diem -menetelmästä. JAMK

Verkko- ja monimuoto-opetus on strategisesti tärkeää kaikilla koulutusasteilla, mutta se myös haastaa opettajat ja koulutuksen kehittäjät uudenlaisen toimintakulttuurin ja menetelmien äärelle. Perinteisemmän opetuksen siirtäminen verkkoon sellaisenaan ei välttämättä ole paras ratkaisu, vaan tavoitteita, rakenteita ja toimintatapoja täytyy tarkastella uudelleen ja luoda kokonaan uusia.

Carpe Diem on tiimityöskentelyyn perustuva malli, jonka avulla voidaan suunnitella oppimiskokonaisuuksia, verkkokursseja tai vaikkapa yksittäisiä oppimistehtäviä. Sovellettuna mallia voidaan hyödyntää myös lähiopetuksen muuntamisessa verkkopainotteiseksi. Menetelmää hyödynnettiin monimuotokoulutuksen ja lähes kokonaan verkossa opiskeltavien amk-tutkintojen rakenteiden ja toteutusten luomisessa keväällä 2016.

Carpe Diem kiteyttää verkko-oppimisen suunnittelun käytännönläheisiksi työskentelyvaiheiksi, antaa suunnittelulle aikataulun ja tarjoaa työvälineitä ja tukea mm. verkkotehtävien suunnitteluun. Verkkotutkintoja kehittävät opettajat työskentelivät tiimeinä ja työstivät aiemmasta toimintatavasta poiketen opintojaksoja suurempina, modulaarisina kokonaisuuksina. Opettajien lisäksi työskentelyyn osallistui opiskelijoita ja verkkopedagogiikan asiantuntijoita. Tavoitteena oli opetuskokonaisuuksien kehittämisen lisäksi myös rakentaa verkko-opetuksen kannalta olennaista yhdessä toimimisen kulttuuria.

Created By
Petja Sairanen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.