Loading

Dejavniki uspeha v poslu in življenju JH Studio 2018

Uspešni ljudje vedno iščejo vzroke za neuspeh v sebi, ne pa v drugih.

dr. Matej Tušak

USPEH V ŠPORTU? POKLIC IN ŠPORT!

  • Zgodbe uspeha
  • Zgodbe razočaranja
  • Učenje iz napak
  • Napake kot priložnost za rast
  • Športnik in iskanje poti do uspeha
  • Šport kot bojišče
  • Tekmovanje kot poligon za preizkušanje kvalitete

SAMOZAVEST

Sem, kar vidim in vidim, kar hočem biti.

Motivacija = samozavest x cilj

Če je cilj shujšati, a veš, da ti ne bo uspelo, potem je 0 x 100 = 0

SODELOVANJE

Timsko delo

Slovencem ob rojstvu vgradijo "čip" nesodelovnanja.

Formula uspeha?

Vse je veliko bolj enostavno, če lahko najprej vidiš celo sliko. (Dryden, 1999)

USPEH = ŽELJA + ZNANJE + AKCIJA

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.