ÀTOMS MODELS ATÒMICS

MODEL ATÒMIC DE DALTON

Segons Dalton els elements estaven formats per partícules extremadament petites que es diuen àtoms, afirmant que tots els àtoms d'un mateix element son iguals, tenen la mateixa mida, massa i propietats químiques.

MODEL ATÒMIC DE THOMSON

Va introduir la idea on l'àtom pot dividir-se en les trucades partícules fonamentals:

  • Electrons, amb carga elèctrica negativa.
  • Protons, amb carga elèctrica positiva.
  • Neutrons, sense carga elèctrica i amb una massa molt major que la d'electrons i protons.

Thomson considera l'àtom com una gran esfera amb carga elèctrica positiva.

MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

Va introduir el model planetari, que es encara el més utilitzat avui en dia. Considera que l'àtom es divideix en:

  • Un nucli central, que conté els protons i neutrons.
  • Una escorça, formada per electrons, que gira al voltant del nucli en orbites circulars, de forma similar a com els planetes giren al voltant del Sol.

WEBGRAFÍA

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20At%C3%B3micos%20.NET/Modelos/Simulaciones/Dalton.swf http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx

Created By
Gerard Ortega Manchón
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.