Zeur niet logo Gemaakt door Vonne Koeiman

Uit mijn vooronderzoek bleek te zijn dat het een koor is voor jongeren en voor ouderen.

Vooronderzoek

Deze kleuren heb ik gekozen omdat ik blauw een warm kleur vind passen bij ouderen en geel bij kinderen.

Kleur palet
Hierbij de 3 logo ontwerpen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.