โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) จังหวัดนนทบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบัน อัตราการเสียชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท ความไม่มีวินัยในการใช้ท้องถนน และความไม่เข้าใจในสัญลักษณ์หรือป้ายจราจรเท่าที่ควร และในสถาบันโรงเรียนไม่ค่อยให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบการใช้ท้องถนนให้แก่เด็กเท่าที่ควร เด็กนักเรียนบางคนได้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ท้องถนน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจในสัญลักษณ์จราจร

กลุ่มของเรานั้นจึงได้เล็งเห็นว่า การให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆให้กับเด็กนักเรียนมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยทำให้ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กนักเรียนได้ไม่มากก็น้อย

ดังนั้นกลุ่มของเราจึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตใต้สำนึกที่ดีในการใช้ท้องถนน รวมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียน หันมาสนใจในความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ปรี๊ด!!!....ทางสะดวกไปได้...

วัตถุประสงค์

• เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

• เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียน ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ท้องถนนของเด็กนักเรียนมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 30 คน

โปรดมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะคร้าบบบ...

วิธีการดำเนินการ

1.ประชุมกลุ่ม

2.ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนวัดปราสาท

3.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจร

4.ขอจดหมายจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์

5.ออกแบบสื่อการให้ความรู้กฎจราจร

6.ลงมือทำสื่อการให้ความรู้กฎจราจร

7.ยื่นจดหมายจากคณะให้กับโรงเรียนวัดปราสาท

8.เตรียมอาหารและของที่ใช้ในการทำโครงการ

9.ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

10.ประเมินผลในการให้ความรู้

11.ปิดโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : วันที่ 19-26 พฤศจิกายน

งบประมาณ

- ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 30 ชุด 700 บาท

- ค่าของกำนัลมอบอาจารย์ในโรงเรียน 400 บาท

- ค่าน้ำมันรถ 200 บาท

- ค่าเอกสาร 100 บาท

รวมทั้งสิ้น 1400 บาท

วิธีการประเมินผล

การตั้งคำถามและให้เด็กๆยกมือตอบทั้งก่อนและหลังการให้ความรู้ เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ พร้อมให้รางวัลแก่เด็กนักเรียนที่ตอบถูก รวมทั้งทำแบบประเมินแจกให้น้องๆเพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบจราจร พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และขอข้อเสนอแนะต่างๆ

การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบจราจรของนักเรียนและการถาม-ตอบ ผลที่ได้รับหลังการให้ความรู้คือ นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นกว่า 70 %

การบรรลุวัตถุประสงค์

• เด็กนักเรียนสามารถข้ามถนนได้จากการดูสัญญาณจราจร

• อาจารย์ในโรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการใช้ท้องถนนบริเวณหน้าโรงเรียน

• เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อในครอบครัวได้

• เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร

ปัญหาและอุปสรรค

• อุปกรณ์ในการนำเสนอที่โรงเรียนจัดให้ไม่พร้อมต่อการนำเสนอ

• สถานที่ในการนำเสนอมีความคับแคบ

• ไม่มีพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกของอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ

• ควรเตรียมอุปกรณ์ในการทำโครงการในมีความครอบคลุมมากกว่าเดิม

• ควรมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เรียนรู้จากการปฏิบัติภาคสนาม

ภาพกิจกรรม

พี่เปรมอธิบายความหมายของป้ายจราจรต่างๆให้น้องฟัง...
รางวัลของผู้ชนะ!!
มอบกระเช้าให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน
.......
เด็กและอาจารย์ตั้งใจดูมากๆ
พี่เปรม: ชอบตัวไหนเลือกได้เลยจ้า
ทานขนมยามว่าง...อร่อยจนตาปรือ^_^
ตบมือให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับ
สู้!!!
เด็กนักเรียนรับขนมจากพี่ๆ
ถ่ายรูปหมู่ระหว่างคณะผู้จัดทำโครงการกับคณะอาจารย์และนักเรียน

รายชื่อคณะผู้จัดทำโครงการ

นาย อนุชิต ลือชัย 560112030003

นาย วรวุฒิ ธีระวรากุล 560112030005

นส. กิตติยา ประสมเพชร 560112030010

นาย คณาธิป นิ่มคุ้ม 560112030011

นาย คุณภัทร นิ่มคุ้ม 560112030012

นส. ขนิษฐา สุดสว่าง 560112030013

นาย เปรม มาละวรรณโณ 560112030048

นาย อวิรุทธ์ ศิริหมัด 560112030049

นาย สรศักดิ์ รัตนรัตน์ 560112030053

นาย ฐิติวัฒน์ เปรมทอง 560112030067

นาย รัฐพงศ์ คงทรัพย์โสภณ 560112030068

นาย ประภาส จันทร์แปลง 560112030069

นาย ศรัญญู กุศล 560112030074

Created By
Anuchit Luechai
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.