Loading

Llwythol / Tribal Arddangosfa ddigidol prosiect Meithrin i Bl. 7 Y Celfyddydau Mynegiannol 2021 ~ A digital exhibition of the Nursery - Year 7 Expressive Arts project 2021

Cyflwyniad y prosiect / Project introduction

Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill gwnaeth pob dosbarth o’r Meithrin hyd at flwyddyn 7 gwblhau trawsdoriad o dasgau Celfyddydau Mynegiannol yn seiliedig ar y thema “Llwythi.” Gwnaeth y disgyblion fwynhau profiadau peintio, tynnu lluniau, defnyddio TGCH, cerflunwaith, dawns a chreu cyfansoddiadau cerddorol. I gychwyn gwnaeth y disgyblion astudio ei hetifeddiaeth Celtaidd lleol, gan ymchwilio i glymau a hanes Celtaidd ac yna symud ymlaen i ymchwilio llwythi byd eang gan astudio gwaith Celf Affrica ac Awstralia.

Between January and April, all classes from Nursery to Year 7 have been completing a range of Expressive Arts tasks, using the theme 'Tribal'. Pupils enjoyed experiences in drawing, painting, using ICT, sculpture, dancing and creating musical compositions. Pupils studied their local Celtic heritage first; exploring its knotwork and history then further explored Tribal across the world, studying the art work of Africa and Australia.

Gwaith Dosbarth Meithrin

Ein thema yn y Meithrin yr hanner-tymor hwn yw 'Affrica'. Mae'r plant wedi mwynhau cael cyfleoedd i arbrofi â lliwiau, patrymau a siapiau yn ystod yr wythnosau diwethaf ac o ganlyniad mae ein dosbarth yn lliwgar iawn!

Our theme in the Nursery class this half-term is 'Africa'. The children have enjoyed experimenting with colours, patterns and shapes during the last few weeks and as a result, our class is very colourful!

Printio Clwtyn Kente gan blant y Meithrin
Creu Clwtyn Kente gyda sialc
Clwtyn Kente gan blant y Meithrin
Creu Mwclis Affricanaidd
Mwclis Affricanaidd plant y Meithrin
Murlun 'Affrica' y Dosbarth Meithrin.

Gwaith Dosbarth Derbyn NJ

Ein thema yn y dosbarth Derbyn yr hanner tymor yma yw 'Affrica'. Mae'r plant wedi bod wrth eu boddau yn cwblhau amrywiaeth o dasgau Celf wrth ddysgu am gyfandir Affrica. Dyma luniau o'r plant wrth eu gwaith a lluniau o arddangosfeydd sydd yn y dosbarth.

 • Edrych ar leoliad Cyfandir Affrica- mwynhau gyda phaent lliwiau Affricanaidd
 • Anifeiliaid gwyllt (Saffari)- Defnyddio offer amrywiol er mwyn creu jiraffod, sebras a llewod
 • Clwtyn 'Kente'- Defnyddio stribedi a siapiau er mwyn creu patrymau.
 • Llun Machlyd haul Affrica- Defnyddio offer i baentio cefndir i greu effaith machlud haul.
 • Mwclis Affricanaidd- Creu mwclis sydd â phatrwm llwythol.

Our theme in the Reception Class during this half term is 'Africa'. The children have enjoyed completing a variety of art activities whilst learning about the continent Africa. Here are some pictures of the children and wall displays in our classroom.

 • Location of the continent Africa- Painting with African colours
 • Safari animals- Creating giraffes, zebras and lions.
 • Kente cloth- Using paper strips and shapes to create patterns.
 • African Sunset- Painting and sponging paint to create a sunset effect.
 • African necklace- Making necklaces with Tribal patterns

Gwaith Dosbarth Derbyn LH

Mae’r plant yn y Dosbarth Derbyn wedi bod yn dysgu am gyfandir Affrica yn ystod yr hanner tymor yma. Rydym wedi bod yn edrych ar ei leoliad ac wedi cwblhau amrywiaeth o dasgau celf gan gynnwys:

 • Edrych ar amlinelliad Affrica trwy dasgu paent (lliwiau Affricanaidd)
 • Creu anifeiliaid Affrica – jiraff a sebra ar bapur, llew ar blat papur a doily
 • Creu clwtyn ‘Kente’ gan gludo stripedi o bapur lliw ar bapur du gan ganolbwyntio ar wneud patrwm.
 • Paentio cefndir machlud haul ac yna gludo silwet o anifeiliaid amrywiol.

The children in the Reception Class have been learning about the continent of Africa during this half term. We have been looking at its location and we have completed numerous art tasks to include:

 • Looking at the outline of Africa by flicking paint (African colours)
 • Creating African animals – giraffe and zebra on paper, lion on paper plate and doily
 • Creating a Kente cloth by gluing strips of coloured paper on black paper concentrating on making a pattern.
 • Painting a sunset and gluing silhouettes of various animals.

Mae plant y Dosbarth Derbyn wedi bod yn brysur yn creu mwclus Affricanaidd allan o blatiau papur.

The Reception children have been busy creating African necklaces using paper plates.

Gwaith Dosbarth 1 Teifi

Dosbarth cyfan wedi cyfrannu
 1. Trafod / Discuss
 2. Cynllunio / Design
 3. Creu templedau i'r bobl (cylch pen - trionglau corff) / Create template for the people (circle for the head - triangle for the body)
 4. Ychwanegu gwddf, coesau, breichiau / Add neck, legs and arms
 5. Cynllunio patrwm i'r border - pawb wedi helpu i'w lliwio / Design a pattern for the border - everyone helped to colour
 6. Cefndir - Miss yn creu, pawb yn helpu i'w liwio / Background - Miss made it, everyone helped to colour it

Gwaith Dosbarth Blwyddyn 1 Dewi. .....

Efelychu arddull "tribal" i greu lluniau hyfryd tra'n dysgu am siapau 2D. Emulating Tribal art, while learning about 2D shapes. We had a lot of fun.

Gwaith Dosbarth 2 Aeron

Rydym wedi ymchwilio ychydig am lwyth y Celtiaid ac wedi dysgu am eu harferion o addurno eu hwynebau,eu llestri a'u harfau. Dysgodd y plant sut roeddent yn arfer cymysgu lliwiau o sudd a phetalau planhigion a blodau ac fod lliw a phatrwm yn rhan bwysig o'u bywyd. Dewisodd bob plentyn hoff batrwm Celtaidd ac yna gosodwyd pob darn unigol at ei gilydd i wneud un darn mawr o waith.

We have researched about Celtic tribes and learnt about their customs of decorating their faces, their dishes and their weapons. The children learned how the Celts used to mix colours from the juice and petals of plants and flowers and that colour and pattern are an important part of their life. Each child chose a favourite Celtic pattern and then each individual piece was put together to make one large piece of work.

Gwaith Dosbarth 2 Dwynwen. Patrymau Tribal. Tribal patterns and pictures by 2 Dwynwen.

Lluniau tribal gan ddisgyblion 2 Dwynwen / Tribal pictures by 2 Dwynwen pupils.

Patrymau Tribal gan 2 Dwynwen / Tribal patterns by 2 Dwynwen.

Gwaith Dosbarth 3 Branwen

Fe wnaethon ni greu arteffact Celtaidd ar ôl astudio y Celtiaid. Cafodd y plant ddewis i greu Gemwaith, Tarian neu glefydd. We created a Celtic Artefact. Children were given a choice to create some Jewellery, Sword or Shield after studying the Celts.

Fe drafododd 3Branwen, Tai llwythi gwahanol. Ar ôl edrych ar y Celtiaid, fe edrychon ar dai gwahanol lwythi o gwmpas y byd. Yn ein sesiwn TGCh, aeth y plant ati i greu tai gan ddefnyddio MINECRAFT Education. Cawson lot o hwyl. 3 Branwen discussed different homes of different tribes and compared them to Celtic Homes. Our task was to create or craft a Tribal house/village using MINECRAFT Education.

Fe dreuliodd 3 Branwen amser yn yr Ardd Wyllt er mwyn creu "Coron Llwythol" gan ddefnyddio Cardfwrdd, Tâp dwy ochr a dail ag ati. 3 Branwen spent some time in the Wild Garden in order to create a "Tribal Crown" using card, double sided sticky tape, and leaves. We had a lot of fun.

Gwaith Dosbarth 3 Dulas

Gwaith Llwythol/Tribal - Awstralia. Defnyddio 'dot art' i greu amrywiaeth o luniau a phatrymau, ar bapur ac ar gryno ddisgiau.

Tribal Work - Australia. Using dot art to create a variety of pictures and patterns, on paper and on CDs.

Blwyddyn 4 Creuddyn yn creu lluniau lliwgar ar y thema "Dawns Tribal" ac hefyd lluniadu cymeriadau o Lwyth y Masai yn Affrica.

Blwyddyn 5 Cothi yn creu lluniau lliwgar ar y thema TRIBAL .

Gwnaethom wrando ar gerddoriaeth o Affrica a gwylio dawnsfeydd fel ysbrydoliaeth. We listened to music and watched dances from Africa and this inspired our work.

5 Llew - Haka

Fe dreuliodd 5 Llew amser yn gwylio'r Haka. Penderfynwyd i greu Haka dosbarth ein hun. Trafodwyd strwythur a cherddoriaeth mewn grwpiau, ac fe ddewiswyd amrywiaeth o symudiadau i greu ein Haka. 5 Llew watched many performances of the Haka and then created and performed a class Haka.

6 Arthur

Casgliad o waith disgyblion 6 Arthur ar y thema 'Tribal'/ A collection of 6 Arthur's work on the theme 'Tribal'

Clytwaith o Batrymau Llwythol 6 Grannell

Patchwork of Tribal Patterns by 6 Grannell

Gwaith Celf Blwyddyn 7 ~ Creu Masgiau 3D / Year 7 Art Work ~ Creating a 3D Mask

Gwaith Celf Blwyddyn 7 ~ Creu copi o fasg Affricanaidd / Year 7 Art Work ~ Create a copy of an African Mask

Gwaith Celf Blwyddyn 7 ~ Llythrennau Celtaidd / Year 7 Art Work ~ Celtic Lettering

Gwaith Celf Blwyddyn 7 ~ Cwlwm Celtaidd / Year 7 Art Work - Celtic Knotwork

Dawns Llwythol gan Blwyddyn 7/ Year 7 Tribal Dancing

#jerusalemadancechallenge

Celf Gynfrodorol Blwyddyn 7 / Year 7 Aboriginal Art

Defnyddiwyd y llaw fel 'llofnod' gwreiddiol mewn Celf Gyntefig. Symbol o berthyn i'r tir. Mae blwyddyn 7 wedi cael ei hysbrydoli gan symbolau'r bobl Gynfrodorol i greu rhai darnau sialc a phaent yn y dosbarth:

The hand was used an the original 'signature' in Cave Art. A symbol of belonging to the land. Year 7 have been inspired by this and the symbols of the Aboriginal people to create some chalk and paint pieces in class:

Gwaith 7 Pedr work
Gwaith 7 Non work
Gwaith 7 Dewi work
Gwaith 7 Steffan work

Cerddoriaeth Lwythol Blwyddyn 7 - Year 7 Tribal Music

Yn y gwersi cerdd bu disgyblion blwyddyn 7 yn arbrofi gyda synau corff amrywiol ac yn eu cyfuno gyda cherddoriaeth lwythol Celtaidd ac Affricanaidd. Bu rhai disgyblion hefyd yn brysur yn creu sgorau graffig i ddehongli eu darnau nhw. Ar ôl dychwelyd i'r ysgol yn dilyn y cyfnod clo diweddaraf cawson gyfle i gyfuno eu synau a syniadau gyda'i cyfoedion er mwyn creu ensemble ddosbarth.

In their music lessons year 7 pupils have been experimenting with a variety of body percussion sounds by combining them with both Celtic and African tribal music. Some pupils also created graphic scores to convey their pieces. After returning to school following the recent lockdown they had the opportunity to combine their ideas and sounds with their peers in order to create a classroom ensemble.

Dyma recordiad o ensemble ddosbarth 7 Dewi yn cyfuno eu synau corff â cherddoriaeth Lwythol Geltaidd. Gallwch hefyd weld rhai o'r sgorau graffig bu'r disgyblion yn creu. - Here is a recording of 7 Dewi's classroom ensemble combining their body percussion sounds and Celtic Tribal Music. You can also see some of the graphic scores the pupils created.

Dyma recordiad o ensemble ddosbarth 7 Non yn cyfuno eu synau corff â cherddoriaeth Lwythol Geltaidd. Gallwch hefyd weld rhai o'r sgorau graffig bu'r disgyblion yn creu. - Here is a recording of 7 Non's classroom ensemble combining their body percussion sounds and Celtic Tribal Music. You can also see some of the graphic scores the pupils created.

Dyma recordiad o ensemble ddosbarth 7 Pedr yn cyfuno eu synau corff â cherddoriaeth Lwythol Affricanaidd. Gallwch hefyd weld rhai o'r sgorau graffig bu'r disgyblion yn creu. - Here is a recording of 7 Pedr's classroom ensemble combining their body percussion sounds and African Tribal Music. You can also see some of the graphic scores the pupils created.

Dyma recordiad o ensemble ddosbarth 7 Steffan yn cyfuno eu synau corff â cherddoriaeth Lwythol Geltaidd. Gallwch hefyd weld rhai o'r sgorau graffig bu'r disgyblion yn creu. - Here is a recording of 7 Steffan's classroom ensemble combining their body percussion sounds and Celtic Tribal Music. You can also see some of the graphic scores the pupils created.

Grŵp Maethu Bl. 8-9 / Year 8-9 Nurture Group

Edrychodd y dosbarth ar ystod o Fasgiau Llwythol o wahanol wledydd. Fe wnaethant arbrofi gan ddefnyddio ystod o gyfryngau o luniadau pensil i siarcol er mwyn creu eu dyluniadau eu hunain. Ar ôl ymchwil pellach, penderfynodd y dosbarth yr hoffent wneud rhai masgiau ar raddfa fawr. Fe weithio'n nhw mewn grwpiau i greu dyluniadau terfynol gwych.

The class looked at a range of Tribal Masks from different countries. They experimented using a range of media from pencil drawings to charcoal to create their own designs. After further research, the class decided they would like to make some large scale masks. They worked in groups to create some wonderful final designs.

Gwaith pensil a siarcol / Pencil and charcoal work
Darnau terfynol / Final outcomes

Diolch / Thank you. Staff Ysgol Bro Pedr staff.