Verjaardag Andrea hOngaars meisje vieRt verjaardag op pre-school

Andrea is zes jaar geworden, haar verjaardag wordt gevierd op de pre-school met alle kinderen ook de Roma kinderen..

In optocht komen de kinderen binnen en bieden het cadeau aan.

Dan wordt de jarige door alle kinderen gefeliciteerd en gekust.

Dan gaan de kinderen aan tafel en wordt de jarige toegezongen in het hongaars en Roemeens

Dan krijgen de kinderen een traktatie.

Dan is het tijd om buiten te spelen

Created By
John Klungers
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.