Loading

Obsah cukrů v jogurtech na trhu v ČR překvapí © Ruprich,J. - Blahová,J. - Dofková,M. - Řehůřková,I. - Nevrlá,J. - Krbůšková,M. a kol. CZVP Brno, SZÚ v Praze

V říjnu roku 2018 jsme na webu SZÚ publikovali příspěvek "Cukry v „mléčných výrobcích“ versus „nová pamlsková vyhláška"" (zde). Zabýval se diskusí na téma obsahu celkových cukrů v ochucených a neochucených mléčných výrobcích.

Novela "pamlskové vyhlášky" rozvířila diskusi o limitu cukrů v jogurtech

Tzv. pamlsková vyhláška (č.160/2018 Sb.) totiž stanovila maximální obsah celkových cukrů na 11 g na 100 g nebo ml. To rozdělilo celou skupinu výrobků na vyhovující a nevyhovující pro prodej a reklamu ve školách. Tato hodnota byla doporučením na základě obsáhlé studie JRC (Robinson,M. - Caldeira,S.- Wollgast,J., 2018) pro Evropskou komisi a ČS. Studie hodnotila různé mléčné výrobky a používala k tomu údaje uvedené na štítcích, podle Nařízení (EU) č. 1169/2011 „o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“. (jak se značí jogurty)

Producenti by měli své výrobky reformulovat

Pochválili jsme velké množství producentů, kteří bystře reagovali na nové limity a své výrobky reformulovali. V roce 2020 se bude znovu hodnotit, jak výrobci reagovali na podněty ke snížení obsahu cukru ve výrobcích.

Protože se o věci diskutovalo a řada odborníků i laická veřejnost opakovaně polemizovala s uváděnými hodnotami na obalu výrobků, rozhodli jsme se analyticky otestovat nejvíce konzumované jogurty dostupné na trhu v ČR.

Co jsme testovali na obsah jednotlivých cukrů

Podle výsledků studie GfK (2016), kterou má SZÚ k dispozici, byly vybrány jogurty s největším podílem na trhu v ČR.

Jakou koncentraci jednotlivých cukrů jsme v průměru v jogurtech naměřili

Pomocí metody HPLC byly stanoveny jednotlivé mono a disacharidy (sacharóza, laktóza, fruktóza, glukóza, galaktóza a maltóza). Všechny vzorky jogurtů byly analyzovány v době před uplynutím doby doporučené spotřeby.

Výsledky odpovídají na otázku, kolik průměrně nalezneme jednotlivých cukrů v bílých a ochucených jogurtech. Zejména se spekulovalo o koncentraci laktózy. Výsledky naznačují poměrně nízké hodnoty příspěvku k celkové koncentraci cukrů.

Kolik cukru se naměřilo v bílých jogurtech

Celkový obsah stanovených cukrů byl porovnáván s deklarovanou hodnotou na obalech výrobků. V grafu je u každého vzorku zobrazeno rozmezí přípustných odchylek od deklarované hodnoty podle nařízení (EU) č. 1169/2011 "o poskytování informací o potravinách spotřebitelům". Hodnoty přípustných odchylek již zohledňují nejistotu měření, a proto ji není nutné brát v úvahu.

Je patrné, že se prakticky všechny naměřené hodnoty pohybují okolo spodní hranice tolerance deklarované hodnoty.

Kolik cukru se naměřilo v ochucených jogurtech

Jako u bílých jogurtů, byl celkový obsah cukrů porovnáván s deklarovanou hodnotou na obalech výrobků. V grafu je u každého vzorku zobrazeno rozmezí přípustných odchylek od deklarované hodnoty podle nařízení (EU) č. 1169/2011 "o poskytování informací o potravinách spotřebitelům". Hodnoty přípustných odchylek již zohledňují nejistotu měření, a proto ji není nutné brát v úvahu.

Podobně jako u bílých jogurtů se většina naměřených hodnot pohybovala okolo spodní hranice tolerance deklarované hodnoty.

Stručné závěry

Průměrný obsah cukrů v bílých jogurtech byl 3,1 % (analytické hodnoty) a 4,4 % (deklarované hodnoty).

Průměrný obsah cukrů v ochucených „flavoured“ jogurtech byl 10,1 % (analytické hodnoty) a 11,9 % (deklarované hodnoty).

Průměrný obsah cukrů v ochucených „fruited“ jogurtech byl 10,2 % (analytické hodnoty) a 12,5 % (deklarované hodnoty).

Deklarované hodnoty obsahu cukrů u bílých, ochucených – flavoured* a fruited* jogurtů jsou téměř shodné s daty z roku 2015, které uvádí zpráva JRC.

Výsledek pozitivně překvapil. Více než 75% testovaných jogurtů vyhovělo limitu "pamlskové vyhlášky", pokud vezmeme v úvahu analytický výsledek. Deklarovaný výsledek byl mírně vyšší než oněch 11 g na 100 g nebo ml.
Jogurt je živá kultura a množství cukrů se možná (?) částečně snižuje s dobou.
Jsme toho názoru, že by se výrobci nemuseli bát hodnoty upravit tak, aby se deklarované hodnoty jejich výrobků vešli do limitu zmíněné vyhlášky. Na chuti by se to nejspíše moc neprojevilo, ale zlepšil by se zdravotní profil potravin.
A víte co to znamená z hlediska úspory cukru v dietě pro děti ve věku 4-17 roků v ČR? Ušetří se přes 800 tun cukru! To už je viditelné množství. A to jen při malé změně v jogurtech!

Pozn. Kompletní výsledky analýz budou publikovány samostatně.

Vysvětlivka * Rozdíl mezi "flavoured" a "fruited" ve studii je do jisté míry empirický, podle podílu ovocné složky v jogurtu. Tato terminologie se používá v některých studiích EU.

CZVP Brno, SZÚ v Praze, 21.3.2019

Podpořeno MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ustav – SZÚ, 75010330).

Created By
JIRI RUPRICH
Appreciate

Credits:

Created with images by lily_rocha - "Yogurt,homemade,with fresh berries, berry puree in a glass container.Healthy eating.selective focus." • Minerva Studio - "Woman holding a product in a supermarket" • likstudio - "Final Stage Of Production Yogurt-Filling Yogurt Into Plastic Glasses In Modern Dairy" • tashka2000 - "Greek yogurt in a glass jars" • Mara Zemgaliete - "two plastic yogurt pots" • Jiri Hera - "yogurt in jar with raspberries" • Tatyana Gladskih - "Little girl eating yogurt"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.