องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เรื่องที่1

ความหมายของคอมพิวเตอร์

คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามชุดคำสั่งที่มนุษย์เขียนขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และประมวลผลออกมาตามต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการทำงาน และทำงานได้ต่อเนื่อง
ขนาดของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประภท คือ
1.ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถจัดการคำนวณ และทำงานได้อย่างรวดเร็ว จึงจัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุดในโลกด้วย ส่วนใหญ่นำไปใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ด้านพยากรณ์อากาศ งานด้านวิศวกร และงานด้านวิทยาศสาสตร์ เป็นต้น
2.เมนเฟรม (Mainframe computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดใหญ่รองลงมาจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทใหญ่ๆ เช่น บริษัทIBM เป็นต้น เมนเฟรมจะนำไปใช้งานเป็นเครื่องศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น ระบบ ATM เป็นต้น
3.มินิคอมพิวเตอร์(Mini computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรม เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก
4.ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกที่สุด สามารถหาซื้อมาใช้งานส่วนบุคคลได้ หรือเครื่องพีซี
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มี4ขั้นตอนสำคัญ คือ 1.รับข้อมูลและคำสั่ง(Input) 2.ประมวลผลข้อมูล(Process) 3.แสดงผลข้อมูล(Output) 4.จัดเก็บข้อมูล(Storage)
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จากหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ในแต่ละขั้นตอนจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานสัมพันธ์กันอย่างขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) 2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)แบ่งได้เป็น 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ 3.หน่วยความจำหลัก(Main Memory Unit)หน่วยความจำหลักในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 3.1แบบอ่านได้อย่างเดียวหรือรอม 3.2แบบแก้ไขได้หรือแรม 3.3หน่วยความจำแคช 3.4หน่วยความจำวีดีโอแรมหรือวีแรม 4.หน่วยความจำสำรอง(Secondary Memory Unit) 5.หน่วยแสดงผล(Output Unit)
ระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส การติดต่อสื่อสารหรือรับส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จากหน่วยประมวลผลกลางไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น จะเป็นการทำงานที่เรียกว่าบัส(Bus system) เนื่องจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเมนบอร์ดต้องการความเร็วในการติดต่อแตกต่างกัน ระบบบัสบนแผงวงจรหลักจึงมีการออกแบบแตกต่างกันดังนี้
ระบบบัสแบบ PCI ระบบบัสแบบนี้ มีชิปเซ็ตเป็นตัวควบคุมโดยเฉพาะ ทำให้มีความเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้สูงขึ้น ได้แก่ การ์ดเสียง โมเด็มและการ์ดแลน
ระบบแบบAGP เป็นระบบบัสความเร็วสูง พัฒนาเพื่อนำมาใช้กับการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ เพื่อรองรับงานสื่อประสม
ระบบบัสแบบPCI Express เนื่องจากความต้องการอุปกร์ฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบบัสแบบใหม่ คือ PCI Expressขึ้นมา ซึ่งเป็นบัสที่มีความเร็วสูงและมีอัตราการรับส่งข้อมูลสูง
การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน ในระบบคอมพิวเตอร์ การส่งถ่ายหรืออ่านข้อมูลส่วนมากจะเป็นระหว่างโปรเซสเซอร์หรือหน่วยความจำกับอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดโดยผ่านบัส ในโปรเซสเซอร์จะประกอบด้วยบัส 3 ส่วนดังนี้คือ 1.บัสที่อยู่ เมื่อโปรเซสเซอร์หรืออุปกรณ์ต้องการส่งหรืออ่านข้อมูล ก็จะส่งสัญญาณออกมาทางบัสที่อยู่ 2.บัสข้อมูล ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยบัสที่อยู่ และถูกควบคุมการเขียนส่งและอ่านข้อมูลโดยบัสควบคุม 3.บัสควบคุม ใช้สำหรับควบคุมการติดต่อระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในคอมพิวเตอร์ เพื่อบังคับว่าจะอ่านข้อมูลเข้ามา หรือจะส่งข้อมูลออกไป

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.