Loading

Svenska för arbetslivet Pedagogiskt manuskript för webbkurs

Arbete i små grupper. De studerande blir bekanta med varandra och vågar använda svenska.

Läraren är närvarande så mycket som möjligt, bland annat genom veckovideor.

De studerande får jobba med teman de verkligen är intresserade av. Språket lär de sig på köpet!

Sofia Sevón, Aalto-universitetet, Esbo

Tomi Ylkänen, JAMK, Jyväskylä

Maria Åhman-Nylund, Centria, Jakobstad

Credits:

Foton från Pexels.com CC0

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.