NP SLOVENSKÝ RAJ VIKI DZÁKOVÁ

Národný park Slovenský raj je jeden z deviatich národných parkov na Slovensku, nachádzajúci sa na východnom Slovensku. Chráni oblasti horského pásma Slovenský raj, ktoré sa nachádza na severe Slovenského rudohoria. Národný park leží v Banskobystrickom kraji, Prešovskom kraji a Košickom kraji.

Národný park má rozlohu 197,63 km².Nachádza sa tu 11 národných prírodných rezervácií a 8 prírodných rezervácií. Park ponúka okolo 300 km turistických chodníkov, často vybavených rebríkmi, reťazami a mostami. Nachádza sa tu okolo 350 jaskýň, z ktorých verejnosti prístupná je len Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je od roku 2000 lokalitou svetového dedičstva UNESCO.

Prvé chránené územie v Slovenskom raji bolo vyhlásené už v roku 1890. Prvou chránenou rastlinou bol v roku 1936 plesnivec alpínsky. Od roku 2004 sú niektoré časti parku súčasťou sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000.

Najznámejšie rokliny sú 4,5 km dlhý Veľký Sokol, Suchá Belá, Piecky a Kyseľ, v ktorých sú početné vodopády. Prielom Hornádu je najdlhším a najvýraznejším kaňonom (11,7 km), najvyšší vodopád je Závojový vodopád s výškou 70 m.

Najväčšou vodnou plochou je Palcmanská Maša, najvyšším vrchom územia je Predná hoľa (1 545 m n. m.) a výborným vyhliadkovým bodom je tiež Havrania skala (1 153 m n. m.). Najnižším bodom územia je hladina Hornádu (470 m n. m.).

V Slovenskom raji je najvyššia koncentrácia motýľov na Slovensku s výskytom 6,06 motýľov na km². Na Kopaneckých lúkach je mimoriadna biodiverzita cievnatých rastlín, ktorých sa tu vyskytuje priemerne až 75 druhov na m².V parku žije okolo 4000 druhov bezstavovcov, vrátane viac ako 2100 druhov motýľov, 400 druhov chrobákov a 150 druhov mäkkýšov.

V parku žije 40 druhov cicavcov vrátane medveďa, líšky, vlka, mačky divej, jeleňa, diviaka a kuny. Národný park je domovom 65 ohrozených druhov, vrátane sokola rároha, vydry riečnej a sysľa obyčajného.

Les pokrýva 90 % rozlohy parku, pričom najväčšie zastúpenie má buk, smrek, jedľa a borovica. Na území parku je potvrdený výskyt 930 druhov rastlín, z ktorých je 35 chránených.

Jazycnik sibirsky

Logo Národného parku Slovenský raj:

ZDROJE:https://sk.m.wikipedia.org/wiki/,Národný_park_Slovenský_rajhttp://www.slovenskyraj.eu,http://www.numbersia.com/#overlay=node/11803,http://www.glogster.com/albert-szabo1/vydra-riecna-projekt-biologia/g-6kqvh93t20mkna5ldgu0ca0,

http://byt-a-dom.hyperbyvanie.sk/domy/1428-ako-lahko-a-rychlo-vystahovat-kunu/,http://www.kampolovat.sk/sk/lovna-zver/srstnata/macka-diva,

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ⛰

Created By
Viki Dzáková
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.