Purpose Connection actief verbonden zijn in je organisatie

Het begrip 'purpose' wordt steeds urgenter. Wat is onze bedoeling als organisatie? Wat is onze waarde voor mens en samenleving? Hoe vertaalt zich dat in producten en diensten?

'On its own, purpose is nothing more than an aspiration. It is its sidekicks — measures and methods — that make purpose tangible and keep managers on the straight and narrow.' - Simon Caulkin (Financial Times)

In de wereldwijde studie 'Purpose at Work', waarbij 26.000 LinkedIn gebruikers werd gevraagd naar betekenis van en op het werk wordt duidelijk dat dat steeds meer mensen betekenis zoeken in hun werk. Maar naast het persoonlijk geluk van mensen is er een ook causaal verband tussen werken met purpose en het resultaat van een bedrijf. Volgens de studie blijkt dat 58% van de bedrijven die met een helder verwoord en doorleefd betekenis werkten een groei van +10% meemaakten. Het is dus feitelijk een manier van werken geworden die op alle fronten een organisatie vooruit helpt.

'Organizations that can articulate and activate a higher purpose are better equipped to innovate.' - David Jensen (Disruptive Innovation Leader, EY)

Waarom is purpose zo'n positieve drijfveer voor een organisatie?

Purpose creëert een cultuur waar innovatie breedgedragen wordt. Wanneer mensen de waarden van een organisatie begrijpen, is er meer betrokkenheid en inspiratie om die waarden uit te dragen. *The Business Case For Purpose

Purpose maakt dat de organisatie zich weer focust op waar men goed in is. Dit vraagt wel dat leiders in de organisatie voorop durven gaan. *Putting Purpose to Work

Purpose werkt mee om het systeem van een organisatie bloot te leggen en te verbeteren. Simpele vragen als wat, hoe, waarom, maar ook wie kunnen niet alleen worden beantwoordt, maar geven ook richting. Met als groot gevolg dat mensen niet alleen betrokken zijn, maar ook blijven. *A new Model for Employee Engagement

Niet tenslotte, maar wel heel belangrijk: werken met purpose maakt dat je als mens gelukkiger, gezonder en succesvoller wordt. *It comes from within

“Companies that understand the increasing emphasis of purpose in today’s professional landscape improve their ability to attract such employees and also their ability to retain them for longer periods of time.” - Reid Hoffman (CEO & co-founder LinkedIn)

Wat doet Purpose Connection samen met organisaties?

Na een uitgebreide intake met directie van een organisatie waar we plan en route uitleggen gaan we een eerste sessie in met key-spelers van de organisatie. Wat zien zij? Wat vinden zij belangrijk? Waar vinden zij de purpose wel of niet terug?

In een uitgekiende online vragenlijst ©Purpose Scan vragen we iedere medewerker naar aspecten van het werk. De vragenlijst wordt overigens uitgebreid met de belangrijkste vragen die in de eerste sessie worden ontdekt.

De resultaten worden besproken. In de online vragenlijst hebben we niet alleen ontdekt wat belangrijk is aan de eigen purpose, maar ook waar het minder wordt ervaren en in welke geledingen van de organisatie dat wordt gezien. Juist die vaststelling geeft handvatten om concreet binnen de organisatie aan de slag te gaan.

Via interventies zoeken we de belangrijkste hefbomen in de organisatie op om te kijken hoe we het idee van purpose daar vorm kunnen geven. We geloven daarbij dat juist het werken met kleine stappen effectieve verandering kan brengen. De key-spelers uit de eerste sessie spelen bij deze interventies een belangrijke rol want veranderingen en voorstellen voor verandering zullen vooral via hen verlopen in de organisatie.

Wat nou als mensen echt in hun kracht komen te staan binnen hun werk? Als ze vanuit hun eigen betekenis kunnen werken? Met aandacht voor de groei van eigen unieke talenten. Met zorg voor ontplooiing van eigen persoonlijke waarden. Met als belangrijkste vraag: wat kom ik brengen en waar kan ik aan bijdragen?

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.