คลอง 18 By Sony a6000 55-210mm

ดีใจที่วันนี้กลับบ้านไปหาแม่และติดกล้องไปด้วย ไม่น่าเชื่อว่ารอบๆ บ้าน จะมีอะไรน่าสนใจมากมาย ทั้งดอกไม้ผลไม้ที่เดินเด็ดกินได้อย่างสบายใจ นกหลากหลายสายพันธุ์ นานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีช่วงเวลาที่สงบอบอุ่นแบบนี้

นกกระจิบ
นึกว่าอยู่ในสวนสัตว์
แมวมอง
ดอกไม้หลากสี
ต้นอะไรบ้างจำไม่ได้
หมู่แมลงดูดเกสร
ผลไม้มากมี
ยิ้มหน่อยซิ
รอยยิ้มของเด็กๆ งดงามเสมอ
แล้วพบกันใหม่

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.