150 ГОДИНИ

Толкова време е необходимо за разграждането на една пластмасова бутилка!

Всяка година при прибирането на реколтата от плодове, хиляди берачи оставят пластмасовите си чаши, бутилки и опаковки в градините. 10 работника на декар Х 10 дни =100 бутилки, 80 чаши от кафе, 130 опаковки... 140 000 декара овощни градини Х 6 кг. PVC отпадъци 840 000 килограма боклук.

Това не ни харесва!

Нито това!

За това ние от "Овощни градини дядо Генчо" решихме от кампания 2017 да поставим контейнери и чували за отпадъци в нашите градини и да предаваме сметта разделно. Защото обичаме земята си ,обичаме и ВАС.

Да си ЕКО е ЯКО, Дядо Генчо е ЕКО! Бъди ЯК, бъди като дядо си Генчо!!!

Credits:

Created with images by Droid Gingerbread - "Calendar" • congerdesign - "cherries fruits sweet cherry" • Steve Snodgrass - "Garbage"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.