Fotorelacja z Dnia Otwartego w ZSO 10 Gliwicach 19.03.16

Eksperymenty naukowe

Szkolny magazyn "IB Review"

Prezentacje, gry interaktywne

ciekawi ludzie :)

Wystawa prac

Koncert

Do zobaczenia ponownie!

Katarzyna ZakliczyƄska

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.