Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Wythnos Ffair Ddiwylliannol | Cultural Fair Week

Mae Wythnos Ffair Ddiwylliannol yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n dathlu'r diwylliannau anhygoel sydd i'w cael yma ym Mangor.

Nid yw'r ffaith ein bod mewn cyfnod clo yn golygu na allwch brofi'r gwahanol ddiwylliannau sydd gan Fangor i'w cynnig; byddwn yn dod a'r holl ddigwyddiadau i chi ar-lein. I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau cliciwch yma.

Cultural Fair Week is a weeklong event celebrating the amazing cultures that can be found here at Bangor.

Just because we’re in lockdown it doesn’t mean you can’t experience the various cultures Bangor has to offer; we’ll be brining all the events to you virtually. For more information about the events click here.

Oes gennych chi rywbeth i'w ddweud am y Misglwyf?

Rydyn ni wedi llwyddo i sicrhau cyllid i redeg Cynllun Peilot dan Arweiniad Myfyrwyr i Gefnogi Tlodi Misglwyf, rydyn ni'n edrych i sefydlu grŵp llywio myfyrwyr i gefnogi'r prosiect ac rydyn ni eisiau gwybod os ydych chi am gymryd rhan, os oes gennych diddordeb, cysylltwch â Katie Tew ein Is-Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli katie.tew@undebbangor.com

Oes gennych chi ddiddordeb yn yr amgylchedd a'r misglwyf? Ymunwch â ni am gwis byw ar ein tudalen Facebook ddydd Gwener am 7yh.

Do you have something to say about Periods?

We've been successful in securing funding to Pilot a Student-Led Scheme to Support Period Poverty, we're looking to set-up a student steering group to support the project and want to know if you want to get involved, if you're interested contact Katie Tew our Vo Societies and Volunteering katie.tew@undebbangor.com

If you're interested in the environment and periods? Join us for a live quiz on our Facebook page on Friday at 7pm.

Undeb Athletau | Athletics Union

Dyma beth mae rhai o'n clybiau wedi bod yn ei wneud yn y tair wythnos gyntaf, mae'r sesiynau yn edrych yn wahanol i'r arfer ond rydym yn dal i fod yn egnïol ac yn cael hwyl. O'r wythnos nesaf bydd clybiau a'r AU Exec yn trefnu rhai gweithgareddau ar-lein, yn mynd draw i'r wefan ac yn cadw llygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

This is what some of our clubs have been doing in the first three weeks, sessions are looking different to normal but we’re still keeping active and having fun. From next week clubs and the AU Exec will be organising some online activities, head over to the website and keep an eye on our social media accounts.

Angen gwirfoddolwyr!!!

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda archebion 'clicio a chasglu' ar gyfer pobl sy'n hunan-ynysu yn y gymuned leol. Mae'r prosiect hwn yn gofyn i wirfoddolwyr yrru i'r archfarchnad, codi'r archeb ac yna ei gollwng yn nhŷ'r defnyddwyr gwasanaeth. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gallu gyrru ac sydd â mynediad i gar (bydd yr holl bellter a deithiwyd yn cael ei dalu drwy ad-daliad petrol gan GMB)

Os hoffech helpu yn y prosiect gwych hwn, anfonwch e-bost at Gareth.williams@undebbangor.com

Volunteers needed!!!

We are looking for volunteers to help with ‘click and collect’ orders for people that are self-isolating in the local community. This project requires volunteers to drive to the supermarket, pick up the order and then drop it off at the service users house. We are preferably looking for students who can drive and have access to a car (all distanced travelled will be covered by petrol reimbursement from SVB)

If you would like to help out in this brilliant project, please email Gareth.williams@undebbangor.com

Cwrdd â Phwyllgor Gwaith Gwirfoddoli | Meet the Volunteering Exec

Mae GMB yn ffodus iawn i gael gwirfoddolwyr ymroddedig flwyddyn ar ôl blwyddyn, sy'n ein helpu i ddatblygu ein gwasanaeth i ddiwallu anghenion ein myfyrwyr sy'n gwirfoddoli. I wneud hyn yn effeithiol mae gennym Bwyllgor Gweithredol Gwirfoddolwyr, gyda chynrychiolydd etholedig o bob un o gategorïau'r prosiect, sy'n cwrdd yn rheolaidd â staff GMB a'r Swyddog Sabothol Gwirfoddol. Mae gan bob un o'n Pwyllgor Gweithredol y dasg o gael diweddariadau rheolaidd gan arweinwyr y prosiect yn eu priod gategorïau a lleisio'r straeon newyddion da yn ogystal â meysydd cyfle y gallwn ganolbwyntio arnynt.

SVB is very lucky to have dedicated volunteers year on year, who help us develop our service to meet the needs of our student volunteers. To do this effectively we have a Volunteer Executive Committee, with an elected representative from each of the project categories, who meet regularly with SVB staff and the Volunteer Sabbatical Officer. Each of our Exec Committee are tasked with getting regular updates from the project leaders in their respective categories and voicing the good news stories as well as areas of opportunity in which we can concentrate on.

Kayleigh Hunt

IS-GADEIRYDD

VICE CHAIR

Freddi Lavendar

CYNRYCHIOLYDD PROSIECTAU IECHYD MEDDWL

MENTAL HEALTH PROJECT REPRESENTATIVE

El Mifflin

CYNRYCHIOLYDD PROSIECTAU PLANT

CHILDREN'S PROJECT REPRESENTATIVE

Amber Khan

CYNRYCHIOLYDD PROSIECTAU AMGYLCHEDDOL

ENVIRONMENTAL PROJECTS REPRESENTATIVE

Maisie Sims

CYNRYCHIOLYDD CHWARAEON A'R GYMUNED

COMMUNITY AND SPORTS PROJECTS REPRESENTATIVE

Os oes gennych chi unrhyw syniadau neu os hoffech chi sgwrsio â nhw, ewch draw i'n gwefan a chysylltwch â nhw.

If you have any ideas or would like to chat to them please head over to our website and get in contact with them.

Cael problemau gyda'r Wi-Fi yn eich llety?

Cwblhewch yr arolwg sydyn hwn er mwyn i ni glywed am eich profiad, a gawn ni weld sut gallwn eich helpu!

Having issues with your accommodation Wi-Fi?

Please fill in this quick survey below so we can get your feedback, and see how we can help!

Cyfryngau Cymdeithasol | Social Media

Sicrhewch eich bod yn ein dilyn ar draws ein holl dudalennau cymdeithasol i ddarganfod mwy am y gweithgareddau fydd yn cael ei cynnig ar-lein.

Make sure you follow all our social media pages to find out more about the activities that will be offered online.

Facebook

Instagram

Twitter

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate

Credits:

Created with an image by dole777 - "untitled image"