Elias Tutorials design-tutorials-reviews-brainstorms

hallo ik ben Elias een 12 jaar oud kind dat zicht bezig houd met design,fotografie en video editing.

alstublief laat me iets maken voor u.

portfolio

de witte vakken zijn voor webcams,browsers,chatrooms dit is dus te gebruiken voor livestreaming.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.