Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Cefnogaeth Iechyd Meddwl

Cofiwch y gallwch chi ymuno â'n trafodaeth grŵp ar-lein gyda'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl a Cyswllt@Bangor bob prynhawn Mercher am 1yp i siarad am bob agwedd ar lesiant. Nid ydych o dan unrhyw bwysau i siarad; gallwch wrando, a gallwch anfon neges breifat at un o'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl i ofyn am apwyntiad yn y sesiwn galw heibio sy'n dilyn. Er mwyn ymuno efo’r sesiynau yma cysylltwch gyda brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

I ddarganfod mwy o wybodaeth am gymorth Iechyd Meddwl sydd ar gael gan y Brifysgol, cliciwch yma.

Hefyd, os yw’r sefyllfa bresennol yn eich cael chi lawr, mae Student Space yma i wneud pethau'n haws i chi ddod o hyd i'r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen yn ystod pandemig y coronaferiws. Ewch i studentspace.org.uk

Mental Health Support

Remember that every Wednesday afternoon at 1pm you can join our online group discussion with the Mental Health Advisors and Connect@Bangor to talk about all aspects of well-being. You are under no pressure to speak; you can just listen, and you can private message one of the Mental Health Advisers to request an appointment in the drop-in session that follows. To join these session contact brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

To find out more about Mental Health support available through the University, click here.

Also, if the current situation is getting you down, Student Space is making it easier for you to find the support you need during the coronavirus pandemic. Head over to studentspace.org.uk

Wythnos Ffair Ddiwylliannol | Cultural Fair Week

Dyma fideo yn dangos yr holl gymdeithasau diwylliannol anhygoel sydd gennym yma ym Mangor! (Mae’r fideo yn cynnwys lluniau a dynnwyd cyn y pandemic.) Cliciwch yma i weld y digwyddiadau sydd wedi’u trefnu.

Here’s a video showcasing the amazing cultural societies we have here at Bangor! (The video contains images taken before the pandemic.) Click here to see all the events planned.

Rydym Eisiau eich Barn chi ar Ailstrwythuro'r Brifysgol a'r Cynnigion Arbedion

Rydyn ni wedi bod yn cynnal nifer o grwpiau ffocws gyda myfyrwyr i gasglu adborth a barn myfyrwyr ar y newidiadau arfaethedig gan Brifysgol i ymateb i'r heriau ariannol maen nhw'n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Mae ein diddordeb ni yn gorwedd gyda’r profiad myfyrwyr ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod llais myfyrwyr yn parhau i fod yn ganolog i bob sgwrs, a bod myfyrwyr yn cymryd rhan yn y broses ymgynghori ac yn gallu rhoi adborth ar y newidiadau arfaethedig.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynigion hyn ar ein gwefan, a os oes gennych unrhyw sylwadau neu bryderon ynghylch y cynigion hyn, anfonwch e-bost atom ar studentvoice@undebbangor.com

We want your input on the University Restructure and Savings Proposals

We have been holding numerous focus groups with students to gather feedback and the student opinion on University’s proposals for change to respond to the financial challenges they’re currently facing.

Our interest lies with the student experience and we are working hard to ensure that the student voice remains at the forefront of every conversation, and that students are involved in the consultation process and can feedback on the proposed changes.

You can find more information on these proposals on our website, if you have any comments or concerns regarding these proposals, please email the us at studentvoice@undebbangor.com

Gwasanaeth Clicio a Chasglu

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor bellach wedi sefydlu’r prosiect ‘Cliciwch a Chasglu’ ar gyfer myfyrwyr sy’n ynysu oherwydd pandemig Coronafirws. Gall myfyrwyr gwblhau eu harcheb (ar gyfer siop Morrisons Bangor) trwy clicio yma.

Rhaid rhoi eich archeb i mewn o leiaf 24 awr cyn ei ddanfon, lle gallwch wedyn e-bostio Gareth.williams@undebbangor.com i wirfoddolwr gasglu eich archeb a'i ddanfon i brif fynedfa eich neuaddau.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu yn unig, ac mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10: 00-16: 00.

Click and Collect Service

Student Volunteering Bangor have now set up the ‘Click and Collect’ project for students who are isolating due to the Corona Virus pandemic. Students can complete their order (for the Morrisons Bangor store) by clicking here.

Your order must be put in at least 24 hours before delivery, whereby you can then email Gareth.williams@undebbangor.com for a volunteer to collect your order and delivery it to the main entrance of your halls.

This service is only available for students who are self-isolating and is available Monday-Friday 10:00-16:00.

Eisiau bod yn rhan o Pwyllgor Gwaith Cymdeithasau?

Mae Pwyllgor Cymdeithasau yma i Cefnogi aelodau cymdeithasau. Mae'r tîm yma i'n helpu ni i ddatblygu urdd y cymdeithasau, hyrwyddo'ch digwyddiadau, creu cymdeithasau newydd i weithredu digwyddiadau ac ymgyrchu dros y pethau yr hoffech cymdeithasau eu gweld. Mae'r tîm yn cwrdd yn rheolaidd ochr yn ochr â'r Is-lywydd ar gyfer cymdeithasau a gwirfoddoli a'ch Cydlynydd Cymdeithasau, lle mae nhw'n rhoi adborth ar feysydd mae nhw wedi bod yn gweithio arnynt ac agweddau y gallai aelodau'r gymdeithas fod wedi roi sylw.

Mae’r pwyllgor yn recriwtio am Swyddog Digwyddiadau Mae y rôl yn cynnwys Cydlynu gyda'r pwyllgor a phartïon eraill i gyflawni digwyddiadau, ymgyrchoedd a chodwyr arian yn effeithiol.

Os hoffech enwebu’ch hun I fod yn rhan o’r tîm cliciwch yma. Mae enwebiadau ar agor o 12yh Dydd Gwener am wythnos.

Want to join the Societies Executive?

The Societies Executive is here to Support all society members. This team are here to help us develop the societies guild, promote society events , create new societies exec events and campaign for the things that societies would like to see. This team meet regularly alongside the Vice President for societies and volunteering and your Societies Co-ordinator, where they feedback on areas they have been working on and aspects that society members may have bought to their attention.

Does this sound like a group you would like to be involved in?

The exec is currently recruiting for an events officer. The events officer role includes Coordinating with the Socs Exec and other parties to effectively execute events, campaigns and fundraisers.

If you would like to nominate yourself to be part of this team please click here. Nominations will be open from 12pm on Friday for a week.

Movember

Yr wythnos nesaf Movember yn dechrau. Mae Movember yn elusen yr ydym i gyd yn ei chefnogi yn yr Undeb Athletau, byddai'n dda pe gallech ymuno â'n tîm a'n helpu i gyrraedd ein targed, llynedd fe godwyd dros £10k.

Gallwch ymuno â'r tîm drwy clicio yma.

Movember

Next weeks the start of Movember. Movember is a charity that we all support in the Athletics Union, it would be good if you could join our team and help us meet our target, last year we raised over £10k.

You can join the team by licking here.

Swyddog Prifysgol Bangor - Ieuan Owen

Rhingyll Non yn croesawu Swyddog neywdd Prifysgol Bangor. Mae Ieuan yn rhugl yn y Gymraeg ac yn fachgen lleol o Wynedd.

Mae ganddo 3 mlynedd o wasanaeth gyda HGC Mae yn chwaraewr rygbi brwd ac yn mwynhau cadw yn ffit a theithio Rhowch groeso iddo o gwmpas y gampws Manylion cyswllt isod os y byddech angen cysylltu.

Ieuan Emyr Owen C3957 Swyddog Cefnogi Cymuned Yr Heddlu

Ffon symudol: 07971825336

Ebost: ieuan.owen@nthwales.pnn.police.uk

Bangor University PCSO - Ieuan Owen

Sergeant Non welcoming the new Bangor University PCSO Ieuan Owen. Ieuan is a fluent Welsh speak and a Gwynedd lad born and bred.

He has 3 years of service with NWP and is a keen rugby player, gym fanatic and doesn't mind the odd travelling. Please approach him and welcome him around campus. Please contact him if he can assist in any way.

Ieuan Emyr Owen C3957 Police Community Support Officer

Mobile: 07971825336

E-mail: ieuan.owen@nthwales.pnn.police.uk

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate