Spel idee onderzoek Steven te Kloese 1GD2

Type fonts voor visualisatie
Openbaar vervoer in welke games welk type soort vervoer je kan gebruiken

Hitman's Revenge is een stealth assassination game waarbij je dochter moet terug halen van de kidnappers (Umbrellah Corp) Ze hebben je dochter gekidnapped omdat ze denken dat zij de sleutel is voor het uitvinden naar een nieuw serum wat de hele aarde kan besturen. Je naam is Jubaidu en je best de beste amerikaanse assassin die er is, en je wilt wraak nemen op Umbrellah Corp. Je doet alles ten kosten om je dochter terug te halen.

Wij zoeken nog mensen voor de art en verdere productie, dit is alleen een concept en een video voorbeeld waarbij we laten zien welke richting we in willen gaan. We hopen dat u ons kan helpen verder te strijven naar ons doel om deze game te maken. Voor verdere informatie contacteer me op dit email address: 522030@student.glu.nl

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.