Waterkracht. Waterkracht is de oudste en meest EFFICIËNTE manier van energie opwekken.

Waterkracht is de oudste manier van energie opwekken, dat kun je zien aan de bouwwerken die mensen hebben gemaakt en aan oudere waterkracht machines zoals: watermolens, dammen, Waterwielen, ETC

Watermolen
Stromend water

Waterkracht geeft "kracht" door het verschil in hoogte en een snelheid. De term witte steenkool word hiervoor ook wel eens gebruikt, en met witte steenkool word het witte schuim van stroomend water bedoeld. Vroeger werd water energie opgewekt door een watermolen of een waterpomp, tegenwoordig wordt dit gedaan door waterkracht centrales.

Waterkracht werd wl gebruikt tijdens de tijd van de Egyptenaren en is dus al heel erg oud. Het werd gebruikt voor irrigatie en landbouw, ook werd het gebruikt om wielen aan te drijven. De romeinen gebruikten het voor viaducten. En voor de eerste riool systemen, de mensen uit India gebruikten het voor hun grote muur.

Muur van India
Stuwdam

Je hebt vast wel een een stuwdam gezien, deze dammen zijn heeeeeeeeel erg groot en houden het water tegen. Doordat het water heel hard tegen de stuwdam stroomt word er energie opgewekt en aangezien stuwdammen zo groot zijn word er pittig veel energie mee opgewekt en zal heel succesvol zijn.

Waterpomp

Hierboven is een waterpomp, dit is geen manier van energie opwekken maar wel een manier van water uit de grond halen.

Een stuwdam in LA

Created By
Benny Ray Rillmann
Appreciate

Credits:

Created with images by Pok_Rie - "sunset seascape water motion" • Sbringser - "mill water mill rural" • Ian Sane - "Bridal Veil Creek" • Rolling Okie - "Great Wall of Jaipur" • LoggaWiggler - "glen canyon dam arch gravity dam colorado" • markyharky - "Water Pump" • Unsplash - "hoover dam nevada"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.