Lilija Rakov Škocjan - 15. 6. 2016

V naravi je pri nas brstična lilija najbolj pogosta vrsta divjih, negojenih lilij. Na svojih sprehodih in kolesarjenjih v okolici videvam še zlato jabolko in turško lilijo.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.