Scrummend ontwerpen @ Yacht nov-dec 2016

Het voorproefje... 'Eerste" kennismaking met scrummen

Om al snel de vertaalslag te maken naar Yacht:

In vier sprints van één dagdeel
Hebben we de volgende interventies en onderdelen bij de kop gepakt:

‘Een deskundig marktplan’

  • Voorbereidingsopdrachten, leerdoelen en een format voor een marktplan (incl. sales en recruitment) ontwikkeld
  • Het draaiboek (programma), de praktijkopdracht, en verwerken van feedback op het teamplan afgerond

'Daadkracht in onderhandelen' 

  • Cases ontwikkeld
  • Draaiboek herschreven
  • (Voorbereidings) opdrachten gemaakt
  • Afrondend oOnderhandelspel ontwikkeld

'Verbindend Salesgesprek'

  • Draaiboek ontwikkeld
  • Cases herschreven
Wat levert het op?
Op Yacht toegeschreven salestrainingen, een werkbaar format voor een jaarplan, commitment uit alle lagen, tastbare handvatten om de pilots te kunnen evalueren
En daarnaast een hoop energie!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.