Scrummend ontwerpen @ Yacht nov-dec 2016

Het voorproefje... 'Eerste" kennismaking met scrummen

Om al snel de vertaalslag te maken naar Yacht:

In vier sprints van één dagdeel
Hebben we de volgende interventies - en onderdelen- bij de kop gepakt:

‘Een deskundig marktplan’

 • Voorbereidingsopdrachten, leerdoelen en een format voor een marktplan (incl. sales en recruitment) ontwikkeld
 • Het draaiboek (programma), de praktijkopdracht, en verwerken van feedback op het teamplan afgerond

'Daadkracht in onderhandelen' 

 • Cases ontwikkeld
 • Draaiboek herschreven
 • (Voorbereidings) opdrachten gemaakt
 • Afrondend Onderhandelspel ontwikkeld

'Verbindend Salesgesprek'

 • Draaiboek ontwikkeld
 • Cases herschreven
Terugkijkend op het proces: onze lessons learned...

Sterke punten Scrummen

 • Scrumteam ziet product stap voor stap groeien; werkt enthousiasmerend en versterkt de 'drive to perform'
 • In korte tijd veel resultaat
 • Tussentijdse feedback zorgt voor commitment en draagvlak in organisatie
 • Gelaagdheid in scrumteam (praktijk, learning) werkt uiteindelijk als versneller van resultaat

Wat leren voor de volgende keer?

 • Planning van de sprints: korte sprints zorgt voor 'losse eindjes'. Tip: langere sprints of gas terug. Daarnaast verantwoordelijkheid voor losse eindjes beleggen.
 • Minder ruimte voor creativiteit door tijdsdruk. Tip: langere sprints
 • Scrummaster mee laten doen in uitwerking zorgt voor minder overzicht over hele proces. Tip: duidelijke rolverdeling en scrummaster monitoort.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.