אגדה קוריאנית תחת חופת שלכת בוערת

Gyeongbokgung ארמון
가을
שמורת סאורוקסאן
צוק אוסנבווי- סוחט נשימה והתפעלות
부처님
בית ספר קונפוציאני בן 500 שנה
단풍
״היום ירדנו מאחת מפסגותיו של הר ג'ירי באחד הטרקים היפים שעשיתי בחיי, ביום סגריר מסוגרר. השלכת ומה שכבר השליך פשוט עושים ריגוש משהו.״
״יופי שמאווש ברוח בחישות קנים ללא סוף, שמזהיבים בשמש של ערביים, תעלות מים רחבות וצרות, שמים עם עופות, וגם גשם קל וקשת בענן ושקיעה על החוף והקנים.״
Busan
״בוסאן-שרשרת החיים כאן נראית כך : אניות דיג, סככת שוק ברציף, רחובות שוק ללא סוף, תוצרת הים ממויינת למכירה, קדרות ואנשים אוכלים.״
Created By
Ron Oren
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.