Loading

Utdrag fra års- og bærekraftrapport 2019 Det handler om innovativ og bærekraftig utvikling

For oss er bærekraft langsiktig levedyktighet. Her kan du lese om resultatene fra vårt arbeid med bærekraft i 2019.

Du kan lese om hele vår verdiskaping i 2019 i Års- og bærekraftrapporten. I faktaheftet «Bærekraft i Posten» finner du utdypende informasjon om retningslinjer, ansvarsfordeling og detaljerte tabeller.

Dette er Posten Norge

Vår strategi 2018-2020

Vi skal posisjonere oss som en ledende og foretrukket logistikkaktør i Norden, og som nummer én og det ledende postselskapet i Norge.

For oss handler bærekraft om å videreutvikle virksomheten til å være relevant og lønnsom også i fremtiden, og om å ta vare på behovene til de som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter.

FN har gitt verden en felles ramme og retning for bærekraftig utvikling. Bærekraftmålene er verdens viktigste «to do»-liste og næringslivet har en viktig rolle. Vi har jobbet systematisk med bærekraft siden 2010, og arbeidet er en integrert del av vår virksomhet. Det handler om hvilke fotavtrykk vi setter i verden, vårt fellesansvar og konkurransekraft. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser. Med utgangspunkt i våre interessenter og omfanget av vår virksomhet, er det 4 av FNs 17 bærekraftmål som utpeker seg.

4 av FNs 17 bærekraftmål utpeker seg som særlig relevante for vår virksomhet.

Interessentene våre er med på å sette rammene for vårt bærekraftarbeid

I år har vi rapportert på 14 vesentlighetsområder. De er basert på hvor våre interessenter mener vi påvirker mest. Vesentlighetsområder grupperer seg naturlig til konsernets hovedmål og viser koblingen mellom strategi og konsernets påvirkning.

Engasjerte og kompetente medarbeidere

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og nettopp derfor er «engasjerte og kompetente medarbeidere» et av våre hovedmål. Engasjerte peker på at medarbeiderne har et eierskap til sine arbeidsoppgaver og resultater, og et ønske om å være med og utvikle virksomheten. Engasjement er også et utrykk for trivsel – det skal være gøy på jobb. Kompetente peker på at vi må ha riktig kompetanse. Det skal skje gjennom å utvikle eksisterende og tiltrekke den kompetansen vi trenger i dag og i fremtiden.

Posten har et tydelig fokus på kompetanse og trivsel. Muligheten til å utvikle seg er store. Å jobbe som leder i Posten er en positiv utfordring. - Nighat Yasmeen Ali

Attraktiv og utviklende arbeidsplass

Mangfold

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Bærekraftige leverandørkjeder

Innovativ og bærekraftig utvikling

Vi har drevet med innovasjon i vår virksomhet i over 370 år, og det skal vi fortsette med. Derfor er et av våre hovedmål «innovativ og bærekraftig utvikling». Innovativ peker på at vi skal ha en organisasjon som kontinuerlig utvikler dagens tjenester og prosesser, og bruker digitalisering for å forenkle og effektivisere. Vi skal følge nye kundebehov og utforske nye markedsmuligheter. Bærekraftig vil si at de ulike delene av virksomheten skal ha en langsiktig og positiv verdiskaping som ikke ødelegger for fremtidige generasjoners muligheter.

Vi i Skift er stolte av å ha Posten som medlem. Posten går foran for å utvikle klimaløsningene, setter dere høye mål og når dem før tiden. Det inspirerer. - Bjørn Kjærand Haugland, direktør i Skift

Utslippsfri transport og logistikk

Lokal forurensing

Fornøyde og lojale kunder

Hos oss kommer kunden og deres behov alltid først. Derfor er «fornøyde og lojale kunder» et av våre hovedmål. Fornøyde kunder er førende for utviklingen av vårt tjenestetilbud og servicenivå, og en viktig benchmark mot markedet. Lojale kunder er gode ambassadører som kan bidra til å styrke omdømmet vårt. Over tid skaper det forutsigbarhet og grunnlag for lønnsom vekst.

Vårt samarbeid med Posten har økt andelen resirkulerte kapsler ved å gjøre innleveringen enkelt og tilgjengelig for alle i hele Norge. - Gro Flisnes, Local Brand Communication Manager i Nespresso i Norge

Enklere hverdag for kunder og mottaker

Kostnadseffektivitet og lønnsom vekst

Om vi skal kunne levere på de resultatkravene som er satt må vi fortsette å utvikle og tilpasse oss endrede kundebehov. Nettopp derfor er «Kostnadseffektivitet og lønnsom vekst» et av våre hovedmål. Kostnadseffektivitet betyr at alle deler av konsernet må ha fokus på kostnadsutvikling for å sikre et konkurransedyktig og bærekraftig kostnadsnivå, som skal legge grunnlaget for lønnsom vekst. Lønnsom vekst skapes av volum og skala – til riktig pris.

Det forventes at selskapets ressurser forvaltes og organiseres effektivt og slik at de fremmer oppnåelse av selskapets mål og støtter selskapets strategi. - Meld. St. 8 Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping (2019 –2020) s. 10

Pådriver for bærekraftige rammevilkår

Antikorrupsjon og konkurransehensyn

Vil du lese mer? Her kan du lese hele Års- og bærekraftrapporten