ชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒

SMART PERSONS GROUP

จัดทำโดย

๑. นางสาวดรุณี พวงสิงห์ 570112010011

๒. นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง 570112010022

๓. นางสาวพัณณิตา ประทีปทอง 570112010026

๔. นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม 570112010047

วิชา PA 301 การสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปีที่ 3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

ชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒

ชุมชนชายคลอง เสนานิคม ๒ ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว อยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี ๒๕๓๕ แต่ก่อนเคยเป็นชุมชนเดียวกับชุมชนเสนานิคม๒ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ ต่อมาได้แยกออกเป็น ๓ ชุมชน คือ ชุมชนวิทยาศาสตร์ ชุมชนเสนานิคม๒ และชุมชนชายคลอง

แผนที่ชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒

ด้านประชากร

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒
 • มีประชากรชายจำนวน ๓,๒๘๕ คน
 • มีประชากรหญิงจำนวน ๔,๒๙๐ คน
 • รวมเป็น ๗,๕๗๕ คน
 • มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๙๑๐ ครัวเรือน
 • มีบ้านจำนวน ๑,๔๗๑ หลัง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

 • ปัญหาน้ำเน่าเสีย เกิดจากการทิ้งขยะ ทิ้งเศษอาหารลงสู่ลำคลอง ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและน้ำไม่ระบาย
ทิ้งขยะลงสู่ลำคลอง
 • ปัญหาขยะ
การทิ้งขยะไม่ถูกที่
ปัญหาการทิ้งขยะของชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒
 • ปัญหาชุมชนมีความแออัด
ค่อนข้างมีความแออัด

แนวทางการแก้ไขปัญหา

โปสเตอร์และแผ่นพับการรณรงค์การทิ้งขยะ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลได้
 1. มีเจ้าหน้าที่ของเขตเข้ามาดูแลเก็บขยะ มีจุดศูนย์รวมในการนำขยะมารวมกันเพื่อนำไปทิ้ง และมีการเก็บขยะด้วยการพายเรือเก็บในลำคลอง
 2. มีการนำถังขยะมาไว้ประจำจุดต่างๆของชุมชน
 3. มีการช่วยทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ ให้ช่วยกันคัดแยกขยะและการทิ้งขยะให้ถูกที เช่น มีการทำโปสเตอร์ และแผ่นพับติดไปบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน เป็นต้น
นำโปสเตอร์และแผ่นพับไปติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน
นำสื่อในการรณรงค์ปัญหาขยะมอบให้ชาวบ้านชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒

ต้นทุนของชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒

 • ชุมชนรักษาศีล ๕
 • ชุมชนเข้มแข็งจากฐานรากโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 • มีลานกิจกรรมของชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด มีเครื่องเล่นกลางแจ้งในการออกกำลังกาย เป็นต้น
 • มีผู้นำชุมชนที่เข็มแข็ง

สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

คุณลุงไสว
นำโปสเตอร์มอบให้ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อชาวบ้าน

การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

จุดแข็ง ( Strength )
 1. ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคีกัน
 2. มีลานกิจกรรมเพื่อใช้ทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน (ศาลากลางบ้านใต้สะพาน)
 3. เป็นชุมชนต้นแบบรักษาศีล๕
 4. ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้านได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน ( Weakness )
 1. ชุมชนยังขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่
 2. คนในชุมชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ปัญหาการทิ้งขยะ
 3. หน่วยงานที่เข้ามาเก็บขยะในชุมชนค่อนข้างมีความลำบากเนื่องจากเป็นซอยแคบ
 4. โครงสร้างพื้นฐานทางด้านแหล่งน้ำ ลำคลอง และทางเดินเข้าซอยยังไม่ได้รับการบำรุงรักษาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
โอกาส ( Opportunty )
 1. หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนเรือสำหรับเก็บขยะตามชายคลอง
 2. ภารรัฐให้การสนับสนุนการสร้างลานทำกิจกรรมของชุมชนและอุปกรณ์ออกกำลังกาย
 3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เกิดชุมชนฐานรากที่มีความเข็มแข็ง
อุปสรรค ( Threat )
 1. ชุมชนชายคลอง เสนานิคมเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ยังไม่เกิดการพัฒนาเท่าที่ควร
 2. ลำคลองของชุมชนชายคลองยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน
 3. ยังขาดบุคคลที่มีความรู้ในการที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนชายคลอง เสนานิคม๒

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.