Loading

Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu.

Levimuusika näitus annab edasi Eesti rahva, kultuuri, aga eelkõige muusika lugu, mis algas kahe sõja vahel. Eesti muusika on seotud riigi enda värvika ajalooga, teinud läbi kõik kerged ja rasked ajad. Popmuusika alustas peamiselt tantsuks ja meelelahutuseks mängivate džässansamblite ning 78 p/min grammofoniplaatidega, tegi läbi põrandaaluse džässiperioodi, toetas biitmuusika tõusu, puges „Horoskoobi“ kaudu Eesti rahva südamesse, sai korduvalt eluaegseid esitamiskeelde ning lõpuks tõi Eestile tagasi iseseisvuse.

This popular music exhibition tells the story of Estonian people, culture and primarily the music that became popular between the two world wars. Estonian music is related to the colourful history of the state itself, having survived all the hard and easy times. Pop music was first performed by jazz groups and 78 rpm gramophone records played for dance and entertainment, went through an underground jazz period, promoted the rise of beat music, made its way under the skin of Estonian people through the TV show “Horoscope”, was imposed numerous performance bans, and finally regained independence for Estonia.

Making-off

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.